תיקון לחוק התכנון והבניה 01.08.2014

על פי תיקון מס' 101 לחוק התכנון והבניה, החל מיום 01.08.2014 ניתן יהיה לבצע עבודות בניה מסוימות בפטור מהיתר. עבודות אלה יקבעו על ידי שר הפנים בתקנות פטור מהיתר שתכנסנה לתוקף ביום 01.08.2014.

על מנת ליידע את הציבור בדבר העבודות הפטורות מהיתר, נערך מנהל התכנון ומקים אתר אינטרנט ייעודי, המסביר בצורה פשוטה וברורה אילו פרטי בנין פטורים מהיתר, ובאיזה תנאים, הכול בהתאם לקבוע בתקנות.  הכניסה לאתר זה תהיה דרך אתר שער המידע לרישוי ובניה.באמצעות אתר זה ניתן יהיה להגיש דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר, וכן ללמוד על ההנחיות המרחביות הספציפיות (ככל שקיימות), לכל ועדה מקומית.

על מנת להנגיש ככל האפשר את המידע לציבור ירוכזו כל ההנחיות המקומיות במסמך המצורף.

לאתר שער המידע לרישוי ובניה 
תנאים מרחביים לעניין תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) – התשע"ד 2014

 

הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד

עיריית ערד - מחלקת ההנדסה מביאה לשירותכם תדריך מלא בנושא תכנון, רישוי ובנייה.

התדריך מאפשר לכל תושב לקבל מידע מקיף על התהליכים הכרוכים בבנייה חדשה, תוספת בנייה, פרגולה, מחסן, חניה וכו' עד לקבלת היתר וגמר בנייה.

המידע עצמו הינו מידע הנדסי, תהליכי וכספי.

מידע מפורט ונקודתי ניתן לקבל במשרדי מחלקת ההנדסה בשעות קבלת קהל.

תדריך בעניני תכנון, רישוי ובניה