תהליך הרישוי הוא תהליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים ובתקנותיו.קיום התהליך כהלכה ובקפדנות הוא ערובה להצלחה ולהגעה לסוף הדרך- לרישיון העסק.

מידע מוקדם והתניות להגשת בקשה לרישיון:

בטרם נרכש הנכס והחל תהליך הקמתו של העסק, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם, אם יש צורך ברישיון עסק לעיסוק המבוקש. אם העסק טעון רישיון עסק, ייתנו הנחיות לבקשה לרישיון.

חשוב מאוד- למידע אמין ומדויק יש למסור למחלקת רישוי עסקים את הכתובת המדויקת של הנכס המבוקש, פרטי העסק הקודם שנוהל בנכס ורצוי גם את מספר חשבון הארנונה של העסק הקודם.

בהנחיות להגשת בקשה לרישיון יינתן המידע הזה:

 • טפסים ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה- טופס הגשת בקשה לרישיון שובר תשלום בעבור אגרת בקשה לרישיון.
 • הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים..
 • תהליך הרישוי הצפוי וגופי הרישוי שאישורם נדרש לקבלת הרישיון
 • הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה לעסק חדש או פטור מתכנית חדשה אם הועברה הבעלות ויש המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים.
 • הנחיות מיוחדות לתכנית, כגון סידורי חנייה, חנייה תפעולית, הכנת תכנית בטיחות, מספר העותקים הנדרש.
 • הנחיות ומגבלות תכנון עירוניות, כגון עסקים המוגבלים במספרם בסוגם או בגודלם, מגבלת אזורי פעילות לילית, מגבלות מיוחדות על פי תכנית מתאר החלה על המקום, מגבלות רישוי מיוחדות לבתי אוכל להצבת שולחנות וכיסאות על המדרכה.
 • חוקים ותקנות רלוונטיים שיידרש בעל העסק למלא.
 • התאמה לדיני תכנון ובנייה חריגות בנייה ידועות לעירייה, בנייה נוספת טעונת היתר, דרישה להליך שימוש חורג אם יש מידע קודם בעירייה , צווי הריסה שנרשמו בתיק העסק וכיוצא באלה.
 • צווי סגירה שניתנו לעסק הקודם ומגבלות אכיפה נוספות תלונות שכנים ורשויות נגד העסק שפעל במקום.

המידע יינתן לך בכתב , מיד בגמר בפגישה, ללא תשלום.

מידע מקומי:

על פי חוק רישוי עסקים ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש. לקבלת מידע זה יש להגיש לרשות הרישוי או לגו, הרישוי, שמבוקש ממנו המידע. בקשה למידע מקדמי , הכרוכה בתשלום אגרה, הרשות שפונים אליה חייבת למסור את המידע בתוך 30 יום. למשל, בקשת מידע למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות, בקשה למידע מקדמי על מפעל כימי תוגש למשרד לאיכות הסביבה. לבקשה למידע מקדמי יש לצרף תכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק ומפורט במדריך זה לבקשה לרישיון עסק.

תכניות עסק:

על פי חוק רישוי עסקים לבקשה לרישיון יש לצרף תכניות הנדסיות לעסק חתומות בידי "בעל מקצוע מוסמך" בעל מקצוע מוסמך: מהנדס בניין אזרחי רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין רשום וכן אדריכל או הנדסאי אדריכלות הרשומים כחוק. התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף, מקופל כ"הרמוניקה" בשישה עותקים.

בתכניות יוגשו הדברים האלה:

תרשים סביבה- תרשים סביבה של החלקה שהעסק נמצא בה בקנה מידה של 1:2500

מפה מצבית -  מפה שמתואר המגרש שהעסק נמצא בו עם כל מתקניו. המפה בקנה מידה של 1:250

תכנית העסק- תכנית תנוחה של העסק בקנה מידה של 1:100, ובה יתואר בכל פרטיו: תכנונו הפנימי, תכנון הריהוט, המערכות שונות של העסק והמתקנים הפנימיים שלו.

חתכים -  התכנית תכלול שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה בקנה מידה של 1:100

החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.

עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל - יידרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות, ואליה יצורף נספח בטיחות במילים באשר לסידורי הבטיחות.

הערות מיוחדות -  בתכניות של בתי אוכל יהיה תיאור של המטבח והתכנון והמפורט שלו בקנה מידה של 1:50

תכניות לעסקים של מזון יעביר אגף רישוי עסקים לאישור מוקדם של משרד הבריאות.

מפעל מסוכן:

יידרש "תיק מפעל מסוכן" על פי הוראות הרשות לאיכות הסביבה.

בעלי עסק זכרו שאתם חותמים על תכניות העסק והבקשה לרישיון. בדקו היטב כי התכנון של העסק בידי "בעל המקצוע המוסמך" טוב בעיניכם וניתן לביצוע. דרשו מהמהנדס שיסביר כל שינוי וכל דבר המחייב בנייה והשקעה בעסק על פי התכנית.


הגשת בקשה לרישיון עסק

הבקשה לרישיון עסק תוגש במחלקת רישוי עסקים, בטופס הגשת בקשה לרישיון. הטופס יינתן במסגרת קבלת ההנחיות להגשת בקשה לרישיון. הבקשה תהיה חתומה בידי מבקש הרישיון.

לבקשה יש לצר, את תכניות העסק שהוכנו ואושרו לקבלה והן חתומות בידי "בעל מקצוע מוסמך".

יש לשלם אגרת בקשה ולהציג שובר תשלום בקופת העירייה. התשלום יחושב בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה (דוגמה: מסעדה והגשת משקאות משכרים לצריכה במקום -  הסכום לתשלום יחושב על פי שני פריטי רישוי).

לאחר הגשת הבקשה לרישיון עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה ובו יפורטו כל העיסוקים שיטפלו בהם הגופים השונים ומגבלות שונות כלליות הנוגעות לעסק.

בשלב הגשת הבקשה יש לציין, אם יש דחיפות מיוחדת לטיפול בבקשה לרישיון מהטעמים האלה: העסק ממתין לרישיון בטרם ייפתחו שעריו: העסק נתון בהליך משפטי או שניתן צו סגירה בבית משפט: הרישיון דרוש לשחרור סחורה מהנמל: הרישיון חיוני לחוזה מיוחד בלעדיו ייפגע העסק קשות. לפי העניין ייקבע אם הדחיפות מוצדקת ותצוין רמת הדחיפות להמשך הטיפול.


החלטת רשות הרישוי

רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום ותחליט אם היא תמשחך בתהליך הרישוי, או שיימסר לעסק סירוב בנסיבות שרשות הרישוי תמצא מוצדקות ותואמות את החוק.

זכור רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים. הסירוב חייב להיות בכתב ומנומק.

אישור בקשה בידי גופי הרישוי וביצוע דרישותיהם:

לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי , תועבר הבקשה לרישיון לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי ונותני האישורים הנדרשים על פי הצו.

יוצאים מהכלל:

א. עסקים קטנים ובינוניים החייבים באישור משרד הבריאות. אישור זה יינתן רק לאחר קבלת הסכמת המחלקה לביקורת עסקים.

ב. עסקים, החייבים אישור של המשרד לאיכות הסביבה, חייבים גם אישור מוקדם של הרשות העירונית לאיכות הסביבה, אלא אם אלה עסקים מיוחדים בעלי פוטנציאל סיכון, שמטפל בהם רק המשרד לאיכות הסביבה.

כל גוף רישוי יערוך ביקרות בעסק ויכין דוח על הנושאים המחייבים תיקון.

לאחר תיקון הליקויים יש לדווח לעורך הביקורת. האישור יינתן לאחר ביקור לבדיקת תיקון הליקויים.

חשוב מאוד:  יש למלא את דרישות הגופים השונים במהירות ולדווח להם עי תיקון הליקויים בתוך 21 יום. אם נדרש זמן נוסף, יש להודיע לגוף הרישוי ולקבל את אישורו. לאחר 30 יום עלול גוף הרישוי להודיע על סירובו למתן רישיון עקב אי מילוי הדרישות.


דרכי הערעור על דרישות נותני האישור:

 • ביקורת העסקים והנדסה.
 • משרד הבריאות.
 • משטרה.
 • כיבוי אש.
 • איכות הסביבה.

אישור מחלקה:

המחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים בודקת, אם הבקשה תואמת את דיני התכנון ובנייה בנושאים האלה:

 • חוקיות המבנה והיתר הבנייה.
 • אם אין היתר בנייה , מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה.
 • התאמת השימוש בנכס לייעוד של המבנה על פי היתר הבנייה ועל פי תכנית בניין עיר (תב"ע).

 אם השימוש אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע , חייב בעל העסק להגיש בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג.

אם העסק מהווה שימוש חורג, תישלח לך הודעה מפורטת ועדכון באשר להמלצת הוועדה המייעצת של מנהל ההנדסה לבקשה: יידרש ממך לפנות לאגף רישוי עסקים- למרכזת הוועדה לשימושים חורגים כדי להגיש בקשה לשימוש חורג, להביא הסכמה של בעלי הנכס ולקבל הפניה לחברת פרסום להפצת מודעות לשכנים של העסק והחלקה, שעליה נמצא העסק, לפרסום הודעות בעיתונות.

אם יהיו התנגדויות תישלח אליף הזמנה לוועדת התנגדויות, והבקשה תידון בוועדת המשנה לתכנון לבנייה, שלה הסמכות לדון בבקשות לשימוש חורג- לאשרן או לדחותן.

אם תאשר ועדת המשנה לתכנון לבנייה את הבקשה, יידרש על פי הצורך להשלים את ההליך: לשלם אגרת היתר בנייה , לשלם היטל השבחה ולהציג פתרונות חנייה אם יידרשו.

ערעור על החלטת ועדה לתכנון ולבנייה:

1. פנייה ליו"ר הוועדה לקיים דיון חוזר בוועדת המשנה או בקשה לחבר ועדה לקיים דיון חוזר בבקשה במליאת הוועדה המקומית.

2. הגשת ערר לוועדת ערר של משרד הפנים.


בחינת הזכאות לרישיון או להיתר זמני לניהול העסק

אישור בקשת רישיון עסק: לכשיגיעו אישורי כל הגופים, תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון עסק.

סירוב לבקשת רישיון

אם אחד מגופי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון, חייבת רשות הרישוי להודיע לך במכתב על הסירוב למתן רישיון, העתק של ההודעה נמסר לאגף הפיקוח העירוני , ובאמצעותו יינתן לעסק דוח ובו המלצה למערכת המשפטית בעיריית ערד להגיש תביעה לבית המשפט בגין ניהול עסק בלי רישיון.

אישור הוצאת היתר זמני

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות האלה:

 • התקבלו אישורי כל הגופים, ואחר מהם אישר מתן היתר זמני בלבד.
 • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וגם לאחר שנשלחה להם תזכורת, חלפו עוד שבעה ימים, ולא השיבו- רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה. ההחלטה הסופית על מתן היתר היא הסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.
 • הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.
 • הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים והם טרם השיבו לפנייה אליהם.

הוצאת רישיון עסק או היתר זמני

רשות הרישוי תערוך את טופס הרישיון או ההיתר הזמני, תשלב בו את תנאי הגופים השונים ותדפיס אותו.

טופס הרישיון יועבר לחתימת מנהל מחלקת רישוי עסקים- ראש רשות הרישוי יצורפו אליו התנאים המיוחדים שקבעו נותני האישור. הרישיון יישלח באודר לעסק.

היתר זמני יימסר ביד, אישית למבקש, לאחר שחתם על העתק הטופס הנשאר באג, רישוי עסקים.

החתימה היא על תצהיר כי המבקש קרא והבין את כל התנאים שיש למלא כדי שיהפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק רגיל.

 בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום, ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.

תשלום אגרת רישיון הוא תנאי לחידוש תוקפו של הרישיון העסק.

 הצגת הרישיון- על פי התקנות יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעינו של כל לקוח.

חידוש רישיון תקופתי

תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים. והוא יירשם בטופס הרישיון.

כארבעה עד חמישה חודשים לפני שיפוג תוקף הרישיון, תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל גופי הרישוי , שאישורם נדרש לחידוש הרישיון, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון.

כל אחד מגופי הרישוי יפנה לעסק ביזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור הרישיון.

על בעל העסק למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים במהירות ודיווח בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון.

לעסק, שלא יבצע את דרישות גופי הרישוי, תישלח הודעת סירוב לחידוש הרישיון, ובעקבותיה תוגש נגד בעל העסק תביעה בגין ניהול עסק ללא רישיון אם ימשיך העסק לפעול ללא רישיון.

רישיון שלא חודש הופך אוטומטית להיתר זמני עד תקופה של שנה, כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שהחליטה אחרת בנוגע להארכת תוקף הרישיון.

שינויים בעסק ושינוי בעלות

שינוי של עסק מקיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק:

 • תוספת או צמצום בשטח העסק.
 • שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים
 • תוספת או צמצום של סוגי העיסוקים.

שינוי בעלות

כל העברה של בעלות בעסק או של ניהול העסק לאדם אחר או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון:

תוספת של שותף בעסק, או פרישה של שותף ממנו, העברת הבעלות לאחר, הכנסת מנהל קבוע לעסק, שינוי שם החברה אצל רשם החברות, מכירת הזכויות לחברה אחרת, כל אלה מחייבים הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק.

סגירתו של העסק או העברתו לאחר מחייבת הודעה של בעל העסק לאגף רישוי עסקים.