דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז מס' 29/2020 להפעלה, תחזוקה ומסירה של אתר הטמנת פסולת "זהר" פרטים למכרז והוראות כלליות

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לניהול, הפעלה, תחזוקה ומסירה של אתר ההטמנה "זהר" לפסולת מעורבת (להלן: "אתר ההטמנה") שבתחום העיר ערד. האתר פועל בהתאם לתכנית מפורטת מס' 30/101/02/24 שבתוקף  וכיום נמצאת בהכנה תכנית נוספת – מספר 610-0788125 – הכוללת את כלל שטחו של האתר ועדיין אינה בתוקף. כלל תחום השטח המיועד להטמנה ע"פ תכנית זו הינו כמפורט במסמכי המכרז. הקרקע בתחום התכנית תהיה בחכירה ע"י עיריית ערד, ולמפעיל לא תהיינה כל זכויות בקרקע.

ניתן לעיין בתנאי הסף, תאור העבודה, טפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 01/11/2020 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 09/12/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 17/11/2020 בשעה 15:15 נפגשים בכניסה לאתר אשפה . השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. מובהר כי בסיור הקבלנים יכול להימסר מידע רלוונטי ומהותי. סיכום הסיור יירשם על ידי המפקח.

לברורים ניתן לפנות, לגב' אורית עמר בטלפון 08-9951770 בין השעות 09:00-14:00.

- על מנת לקבל נספחים נוספים יש ליצור קשר עם מרכזת ועדת מכרזים יערה חסאר yaara_h@arad.muni.il.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז