דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי מס' 04/2020 למתן שירותי ייעוץ ופיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים בחברה הכלכלית לערד

החברה הכלכלית לערד בע"מ מעוניינת לבחור גורם מקצועי אשר ילווה אותה מקצועית בביצוע פיקוח פרויקטים הנדסיים כלליים וכן ירכז עבורה את מכלול ההיבטים הקשורים ו/או הנובעים מהפרויקטים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל  ברח' חן 34, ערד תמורת 1000 ₪ שייגבו ולא יוחזרו.  תשלום במשרדי  החכ"ל בימים  ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-15:00.

ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד לתאריך  02/12/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל. רשאי להגיש הצעה למכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז.

סיור מציעים בפרויקטים הפעילים במועד פרסום המכרז יתקיים ביום 11/11/2020 בשעה 10:00, יציאה ממשרדי החברה הכלכלית.

אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה  רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע, בניסיונו, ובכל שיקול רלוונטי אחר.

לברורים ניתן לפנות למשרדי החכ"ל  בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00-16:00.

 

בברכה

הילה צחי, מ"מ מנכ"לית

לצפייה בקובץ המצורף למכרז