דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי מס' 01/2022 לגביית חובות בגין קנסות וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת תוכנת ניהול ואכיפת דוחות שונים ושירותים נוספים עבור עיריית ערד

 

מצ"ב מסמך הבהרות מס' 1

1.  יש לצרף מסמך הבהרות מספר 1 למסמכי המכרז כשהוא חתום והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההצעה.

2. על המציעים לוודא כי פרטי אנשי הקשר אליהם תשוגרנה תשובות ו/או הבהרות העירייה תקינים עפ"י הרישום במסמכי השאלות/ההבהרות שהעבירו לעירייה ולתקן המידע בדחיפות באם הוא שגוי. האחריות למסירת ווידוא הפרטים – על המציע עצמו.

3. מסמך זה מכיל את תשובות העירייה לשאלות מציעים פוטנציאליים וכן תיקונים להוראות המכרז שנקבעו ביוזמת העירייה (במידה וקיימים).

4. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז ובמסמכי הבהרות שקדמו לו. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש..

תשומת ליבכם לעדכון תאריכים למכרז:

ניתנת הארכה להעברת שאלות הבהרה נוספות יש להגיש לא יאוחר מה- 8/3/2022 עד השעה 12.00

תאריך הגשת המכרז נדחה ונקבע ליום 20/3/2022 עד השעה 16.00.

ערד- מכרז 01-2022 לגביית קנסות 09022022.pdf