דלג לתוכן העמוד
btn-menu

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

  1. החברה הכלכלית לערד בע"מ (להלן: "החכ"ל") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת אוגווינד בע"מ (להלן: "אוגווינד") כספק יחיד לצורך אגירת אנרגיה בשיטה המבוססת על אוויר דחוס באופן תת-קרקע (להלן: "השיטה").
  2. למיטב ידיעתה של החכ"ל, ובהתאם לחוות דעת מקצועית שהוגשה לה על ידי מומחה לעניין זה, אין חברות ישראליות המסוגלות לספק פתרון אגירת אנרגיה תת-קרקעי שהוא גם מוכח, בטיחותי, שאינו דליק, המאפשר בנייה מעל פני הקרקע, אקולוגי וללא השלכות סביבתיות וכן כלכלי, למעט חברת אוגווינד.
  3. אדם ו/או חברה הסבורים כי קיימים ספקים אחרים המסוגלים להקים מאגרי אנרגיה תת קרקעיים בהתאם לאמור לעיל, רשאי לפנות אל החכ"ל באמצעות דוא"ל office@kalkalit-arad.co.il, וזאת עד ליום 8.2.2022, ולהודיע כי קיים ספק אחר כאמור. יש לוודא את הגעת הדוא"ל בטלפון 08-9951888.
  4. לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות (לרבות: שם מלא, ח.פ/מספר עוסק, כתובת, מספרי טלפון). כמו כן, יש לפרט בכל פניה את פרטיו של הספק האחר וכן לצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

בברכה,

הילה צחי, מנכ"לית

החברה הכלכלית לערד בע"מ