דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי: 26/2021 ההקמה וההפעלה (ניהול) של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

עיריית ערד  (להלן: "העירייה" / "המזמינה") מזמינה בזאת מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום ההקמה וההפעלה (ניהול) של עמדות טעינה לרכבים חשמליים להגיש הצעות לפריסה וניהול עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי העיר ערד (להלן: "העיר") הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה.

ניתן לעיין בטפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 07/12/2021 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 30/12/2021 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

16.12.2021 עד השעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות

30.12.2021  עד השעה 16:00

תוקף ערבות ההצעה

30.03.2022  

 

תאור כללי של העבודה:

בכוונת המזמינה לבצע תקופת ניסיון (פיילוט) במהלכה יתכנן, יספק ויתקין המציע הזוכה עד 2 עמדות טעינה מהירות, לפי דרישת המזמינה ובמיקומים שיקבעו בהתאם לשיקול דעת המזמינה בהתבסס על המלצות גורמי המקצוע, לרבות הקבלן הזוכה. תקופת הניסיון תימשך 24 (עשרים וארבע) חודשים ממועד חיבור העמדות לרשת החשמל וקבלת אישור המזמינה כי העמדות הופעלו לשביעות רצונה.

לברורים ולקביעת מועד לסיור קבלנים ניתן לפנות, למחלקת הגזברות בטלפון 08-9951604 בין השעות 09:00-14:00.                                                                                           

מכרז 26-2021 ביצוע עבודות תכנון אספקה הקמה תפעול תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים- טיוטה