דלג לתוכן העמוד
btn-menu

קול קורא מס' 02/2021 להצבה והפעלת מתקני פרסום והכוונה בעיר ערד

החברה הכלכלית לערד (להלן "החכ"ל")  מזמינה בזה הצעות מחברות  להצבה והפעלת מתקני פרסום והכוונה בעיר ערד.

ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד  ליום 30.12.2021 בשעה  16:00  לתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל.

על המציע להיות בעל ניסיון בתחומים הרלוונטיים (פרסום, מדיה, עיתונות), המציע יפרט את ניסיונו ויצרף אסמכתאות להוכחת הניסיון.

החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב החכ"ל  ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 15.12.2021 בשעה  12:00, נפגשים במשרדי החכ"ל.

את מסמכי הקול קורא ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל  ברח' חן 34, ערד. החל מיום ראשון, 06.12.2021 תמורת  600 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במשרדי החכ"ל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00.

פתיחת המעטפות תתקיים ב- 04.01.2022 בשעה 15:30 בלשכת מ"מ וסגן ראש העיר, פלמ"ח 6, קומה 1, ערד

השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף בהליך. מציע שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לבירורים ניתן לפנות למשרדי החכ"ל בטלפון: 08-9951888 בשעות  09:00 – 14:00.

                                                                                                           בברכה

                                                          הילה צחי,

                                                          מ"מ מנכ"לית החכ"ל

קול קורא שלטי פרסום 02.2021 (002).pdf