דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי מספר  25/2021 - עריכת ביטוח רכבי העירייה

מענה לשאלות הבהרה הנוגעות למכרז:
 
  1. .עיריית ערד מבקשת לקבל הצעות לעריכת ביטוח רכבי העירייה לשנת 2022 (עם אפשרות הארכה לארבע שנים נוספות) ובסה"כ 5 שנים.
  2. ניתן לעיין בתנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייהwww.arad.muni.il  החל מתאריך 05/11/2021 בשעה 12:00.
  3. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.
  4. רשאים להשתתף במכרז:

א.           חברות ביטוח.

ב.           סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים:

- אשר להם רישיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז.

- אשר להם ניסיון קודם בביטוח כלי רכב בן חמש שנים לפחות.

  1. פרטים נוספים  בדבר המכרז ניתן לקבל אצל הגב' מיטל אשתמקר, בשעות העבודה המקובלות בטלפון  08-9951627.
  2. ההצעות החתומות תוגשנה במעטפה סגורה שעליה יצוין מספר המכרז, תימסרנה במסירה ידנית ותוכנסנה לתיבת המכרזים בעיריית ערד, המצויה בלשכת מנכ"ל העירייה לא יאוחר מתאריך 30/11/2021 בשעה 12:00.
  3. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  4. להלן ריכוז התאריכים למכרז:

פעילות

עד תאריך

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

15/11/2021

המועד האחרון להגשת הצעות

30/11/2021

 מועד כניסת הביטוחים

01/01/2022

בשעה 00:00

מענה לשאלות הבהרה הנוגעות למכרז: