דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי מס' 16/2021: ביצוע עבודות תכנון והקמת "מרחב פאמפטרק" בפארק יהושפט

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 16/2021 :  ./uploads/n/1637132646.6965.pdf

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מספקים עבור מכרז לביצוע עבודות תכנון והקמת "מרחב פאמפטרק"  בפארק יהושפט. ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 01/11/2021 .

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-  18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד, עד לתאריך 02.12.2021 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, המצויה בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף להשתתפות במכרז:

  1. קבלנים הרשומים בסיווג מקצועי ג'- 2 בענף ראשי 200 ( כבישים, סלילה ופיתוח)  ושהינם בעלי סיווג על פיההיקף הכספי המתאים להצעתם וזאת על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969.
  2. מציע (או חברה שלמציע התקשרות תקפה עמה)  שאחד ממנהליו או עובדיו הינו בעל תעודת בוגר קורס "בוני שבילים" ע"י גורם מוכר בארץ/ בחו"ל ע"י IMBA .5.
  3. ניסיון מוכח כ "קבלן ראשי" ב -  7 השנים שקדמו ליום הגשת ההצעה בביצוע לפחות שני פרויקטים של הקמת פארק ציבורי (שצ"פ)  שהסתיימו, ובוצעו עבור רשות מקומית ו / או מועצה מקומית בהיקף כספי סופי של לפחות 2 מיליון ₪ ( שני מיליון שקלים חדשים) לפני מע"מ .
  4. מציע ( או חברה שלמציע התקשרות תקפה אתה) בעל ניסיון מוכח ב -7 השנים האחרונות בתכנון וביצוע מתקני פאמפטרק.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 09/11/2021 בשעה 13:00 נפגשים בלשכת מנכ"ל העירייה. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. מובהר כי בסיור הקבלנים יכול להימסר מידע רלוונטי ומהותי. סיכום הסיור יירשם על ידי המפקח.

לברורים ניתן לפנות ללשכת מנכ"ל העירייה בטלפון: 08-9951602 בשעות 09:00 – 15:00.

עו"ד ניסן בן חמו

ראש עיריית ערד

מסמכי מכרז 16-2021.pdf