דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי 10/2021 : ביצוע עבודות עפר, מערכות תת"ק, תאורה וסלילת כבישים ברובע 12 בעיר ערד

סיור מציעים נוסף

החברה הכלכלית לערד בע"מ (להלן "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות מכל קבלן המעוניין לבצע עבודות עפר, מערכות תת"ק, תאורה וסלילת כבישים ברובע 12 בעיר ערד.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברח' חן 34, ערד, תמורת 3000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו.

תשלום במשרדי החכ"ל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00.

ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד לתאריך 29/11/2021 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל. רשאי להגיש הצעה למכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי החכ"ל במועדים הנ"ל.

סיור מציעים נוסף חובה במבנה יתקיים ביום 11/11/2021 בשעה 10:00, יוצאים ממשרדי החברה הכלכלית בערד.

השתתפות בסיור הנוסף הינה חובה כדי להשתתף במכרז. מציע שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

תנאי הסף, רשום בפנקס הקבלנים בענף 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) ג'5 וייתר התנאים כמפורט במסמכי המכרז.

לברורים ניתן לפנות למשרדי החכ"ל  בטלפון: 08-9951888 בשעות 9:00-16:00.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז