דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי 15/2021 למתן שירותי מדידה ומיפוי באמצעות פוטוגרמטריה והשלמות שדה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע מיפוי פוטוגרמטרי והשלמות שדה בשטח העיר ערד כפי שיפורט במסמכי המכרז.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 05/10/2021 בשעה 08:00.

עדכון נספח ב' בעת הצעה כספית בקישור כאן:

./uploads/n/1635068952.2055.pdf

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ , שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימיםא', ד', ה'ביןהשעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 28/10/2021 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

  1. אזרח ישראלי ו/או תאגיד רשום בישראל.
  2. רכש את מסמכי המכרז.
  3.  על המציע לצרף אישור עדכני ותקף על ניהול ספרים, ניכוי  מס במקור ורישום במע"מ כנדרש לפי עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976.
  4. המציע צירף ערבות בנקאית לקיום ההסכם בסך הנקוב במסמכי המכרז
  5. ביצוע של עבודות מיפוי פוטוגרמטרי וסקרי שדה בהתאם למפרט 827.1 או מבא''ת או מפרט מיפוי לאומי בהיקף מצטבר של 50,000 דונם לפחות, עבור שני גופים ציבוריים לפחות. 
  6. דרגת הדיוק הנדרשת כמופיע במסמכי המכרז
  7. המציע או מי מטעמו הינו בעל תעודת "מודד מוסמך" מטעם מפ"י משנת 2016 .
  8. ביצע בעצמו או באמצעות קבלן משנה "דו"ח שינויים" לצילומי אוויר אנכיים.

למען מניעת ספק – תנאי הסף המלאים הם אלו המובאים במסמכי המכרז והם הקובעים לנושא זה.

תיאור עבודה:

העירייה מעוניינת בביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ו"השלמות שדה" על  השטח הבנוי וחלק מהשטח הפתוח כמתואר במסמכי המכרז, בתוכנית במפרטים ובכתב הכמויות המצורפים כנספחים להסכם שבמסמכי המכרז.

לא יתקיים "סיור קבלנים"

לברורים ניתן לפנות, ללשכת מנכ"ל  בטלפון 08-9951602 בין השעות 09:00-14:00.       

 - מענה לשאלות הבהרה   - לחץ כאן.                                                                                

 

ראש עיריית ערד מכרז פוטוגרמטריה.pdf