דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי 04/2021 : השכרת מבני תעשיה בשכירות בלתי מוגנת בערד

החברה הכלכלית לערד בע"מ (להלן "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות מכל אדם המעוניין לשכור מבנה תעשייתי, המצוי באזור התעשייה בערד ואשר פרטיו מפורטים להלן, בשכירות בלתי מוגנת למטרות של אחסנה ו/או הקמת מפעל ו/או שימוש תעשייתי אחר.

מבנה ברחוב התעשייה 38

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברח' חן 34, ערד, תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו.

תשלום במשרדי החכ"ל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00.

ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד לתאריך 25/08/2021 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל. רשאי להגיש הצעה למכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי החכ"ל במועדים הנ"ל.

סיור מציעים במבנה יתקיים ביום 04/08/2021 בשעה 12:00, יוצאים ממשרדי החברה הכלכלית בערד.

השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. מציע שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

בנוסף להצעה הכספית בגין דמי השכירות, על המציע לפרט את תכניתו לגבי אופי השימוש במבנה, מס' מועסקים, אומדן ההשקעות הנדרשות במבנה ובפעילות וכיוצ"ב.

אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרדי החכ"ל  בטלפון: 08-9951888 בשעות 9:00-16:00.

מכרז מבנה התעשייה 38 04 2021.pdf