דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי 11/2021: ביצוע קרצוף, ריבוד, סימון וצביעת כבישים ברחוב יהודה בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע קרצוף, ריבוד, סימון וצביעת כבישים ברחוב יהודה בערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 27/05/2021 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 24/06/2021 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

 1. קבלן רשום בענף 200 קבוצת סיווג ג'.
 2. ניסיון מוכח של 4 (ארבע) שנים לפחות בביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים.  
 3. המציע נדרש לתת אחריות מלאה של שנה לפחות לעבודה המבוצעת.
 4. 3 (שלוש) המלצות כתובות על ביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים בשנתיים האחרונות בהיקף של 600 אלף ₪ לפחות.

תיאור עבודה:

העירייה מעוניינת לביצוע לבצוע עבודות קרצוף כבישים, ריבוד, סימון וצביעת כבישים ברחוב יהודה, בעיר ערד. הכול כמפורט בכתב הכמויות והתוכניות המצורפת.

לרבות :

 • עבודות חפירה והחלפת תשתית בחלק מהשטח ע"פ הנחיית המפקח.
 • יישום שכבות מצע לאחר חפירה ועיבוד שתית.
 • הכנת השטח לפני ביצוע ריבוד אספלט הכולל בין היתר את עבודות סימון תוואי קיים ומדידות.
 • קרצוף כביש קיים.
 • ריבוד של שכבות אספלטיות.
 • סימון וצבעת הכביש.
 • הכנת תיקי מסירה.
  1. עריית ערד רשאית לקבוע את היקף העבודה ( לצמצם או להרחיב ) שברצונה לבצע בכל עת, ע"פ תקציביה וע"פ שיקול דעתה הבלעדי .
  2. באחריות המציע לדאוג לכלל האמצעים, דרכי גישה, כלים, אמצעי הבטיחות והסדרי תנועה מאושרים הנדרשים לביצוע העבודה במלואה .
  3. כל העבודות תתבצענה בתיאום מלא ובאישור המפקח במקום , אין לבצע כל עבודה ללא תאום ואישור המפקח .

סיור הקבלנים יתקיים ביום 07/06/2021 בשעה 11:00 נפגשים במחלקת אחזקה. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. מובהר כי בסיור הקבלנים יכול להימסר מידע רלוונטי ומהותי. סיכום הסיור יירשם על ידי המפקח.

לברורים ניתן לפנות, למחלקת אחזקה בטלפון 08-9951613 בין השעות 09:00-14:00.   

לצפייה בקובץ המצורף למכרז