דלג לתוכן העמוד
btn-menu

קול קורא מס' 04/2021 למתן הצעות להפעלת פיילוט רכב שיתופי בערד

ניתן לעיין במסמכי ההצעות, תנאי הסף, תיאור ההתקשרות וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 21/01/2021 בשעה 12:00.

  1. העירייה בוחנת הפעלת פרויקט רכב שיתופי בתחומה. לצורך בחינת נחיצות שירות זה בעיר, העירייה עורכת פיילוט לתקופה קצובה של שלושה חודשים (3 חודשים) עם אפשרות הארכה של שלושה חודשים נוספים.
  2. לצורך פרויקט זה העירייה תקצה מקומות חניה קבועים ברחבי העיר.
  3. פניה זו ממוענת לכלל הספקים הפועלים בתחום השכרת הרכבים, אשר עומדים בתנאים ובדרישות הקול קורא, כאשר מובהר כי העירייה רשאית להתקשר עם כמה מציעים, אשר ייעתרו לפניה זו והינם עומדים בתנאים ובדרישות אלה.
  4. זוכה אשר עונה לדרישות קול קורא זה, יהיה זכאי לעד -2 מקומות חניה במיקום שתקבע העירייה. מיקומי החניות יקבעו באופן סופי על ידי העירייה, כאשר באם יהיה יותר מזוכה אחד יקבעו מקומות החנייה באמצעות הגרלה בין הזוכים. כללי ההגרלה יקבעו על ידי העירייה בלבד ולזוכים לא תהיה כל טענה על כך.
  5. ככל שכמות הזוכים תעלה על כמות מקומות החניה המוקצים על ידי העירייה, או שככל ולא יהיה ניתן לחלק את כמות החניות בין הזוכים בצורה שווה לאור כמות הזוכים, תיערך הגרלה בין כל הזוכים ותינתן הזדמנות לזוכים להיות נוכחים בהגרלה.
  6. השכרת הרכב תהיה על בסיס שעתי או יומי לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה 24/7 לאורך כל תקופת הפיילוט.

הצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 18/02/2021 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

לברורים ניתן לפנות, למר אור קרן בטלפון 054-5578713 בין השעות 09:00-14:00.

עו"ד ניסן בן חמו

ראש עיריית ערד

לצפייה בקובץ המצורף למכרז