דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי: 15/2020 מכרז לביצוע החלפת ריצוף בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע החלפת ריצוף בערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 28/10/2020 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 26/11/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1.1.  ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בביצוע ריצוף מדרכות רחוב, תשתיות ופיתוח  בהיקף של 300 אלף ₪ לפחות

1.2.  המציע נדרש לתת אחריות מלאה של 18 חודש לפחות לעבודה המבוצעת.

1.3.  ציון מינימאלי נדרש במדדי האיכות של 21% מתוך 30% כמפורט בסעיף 6 לנספח יא'.

תיאור עבודה:

ביצוע החלפת ריצוף מדרכות רחוב קיים (45/45 ריצוף, משתלבות ,גרנולית, ריצוף אבן (ריפ-ראפ)) ברחוב יאשיהו וברחוב חן 5 - יהודה 6 בערד, בריצוף משתלבות 20X20  (אקרשטיין) כמפורט בתוכניות העבודה וכתב הכמויות .

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 04/11/2020 בשעה 11:00 נפגשים במחלקת אחזקה. השתתפות בסיור זה אינה חובה כדי להשתתף במכרז. מובהר כי בסיור הקבלנים יכול להימסר מידע רלוונטי ומהותי, לפיכך מובהר כי העירייה רואה במציע כמי שהשתתף בסיור ויודע על המידע שנמסר בסיור ולא תהיה למציע כל טענה בעניין זה. סיכום הסיור יירשם על ידי המפקח.

לברורים ניתן לפנות, למחלקת אחזקה בטלפון 08-9951613 בין השעות 09:00-14:00.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז