דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי מס' 32/2020 לשכירת מקלט ציבורי

הזמנה להשתתפות במכרז לשכירת מקלט ציבורי  ברח' פלג מס' 13, שכונת גבים, ערד  (להלן - בחוברת מכרז זו - "מקלט ציבורי")

כללי 

1.      הנך מוזמן בזאת להשתתף במכרז לשכירת מקלט ציבורי בנוי הנ"ל המתואר בפירוט בחוברת זו.

2.      טפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 28.10.2020 שעה 12:00.

3.      את חוברת המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

תאור המבנה

4.    ואלה פרטי המבנה:

        מהות הנכס: מקלט ציבורי.

       שטח הנכס: כ- 90 מ"ר עפ"י היתר.

        מיקום: רחוב פלג מספר 13, שכונת גבים, ערד.

                                                                                                                     

5.    מחיר מינימום

        מחיר המינימום למכרז הנ"ל  הינו 2,100 (אלפיים מאה ₪ לחודש) סכום זה כולל מע"מ.           

6.   כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא במסירה ידנית הצעת מחיר בצרוף המסמכים הנדרשים בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבלשכת סגן ראש העיר בבנין העירייה  עד לתאריך 26.11.2020 שעה 16:00.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שניתנה לבקשתו  לטובת העירייה בנוסח המצורף לתנאי המכרז ללא תנאי, צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 10,000 ₪, הערבות תהא בתוקף עד לתאריך 26.02.2021 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיון ותפסלנה על הסף.

7.   בעת הדיון בהצעה ועדת המכרזים אינה מתחיבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. ועדת המכרזים רשאית לראות כבטלה כל הצעה המכילה תנאי ו/או הסתייגות.

8.   השכירות כפופה לאישורים הנדרשים עפ"י חוק.

9.   על המציע לבדוק את פרטי המבנה המוצע להשכרה וכל הקשור אליהן ואין עיריית ערד אחראית בכל צורה שהיא לפרטים אשר לא נבדקו על ידי המציע.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז