דלג לתוכן העמוד
btn-menu

מכרז פומבי: 25/2020 מכרז לביצוע עבודות בניה ושיפוצים להקמת מפעל מוגן במבנה קיים ברחוב פלדה 19, אזור תעשיה ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע עבודות בניה ושיפוצים להקמת מפעל מוגן במבנה קיים ברחוב פלדה 19, אזור תעשיה ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 28/10/2020 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 26/11/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

א.    המציע רשום במועד הגשת ההצעה אצל רשם הקבלנים, בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התש"ג 1993, בענף ראשי 100 בנייה בסיווג כספי ג'- 2, להוכחת העמידה בתנאי זה יש לצרף העתק מהרישום בדבר סיווג הקבלני הנדרש.

ב.     ניסיון – המציע בעל ניסיון מוכח במהלך החמש שנים אחרונות בביצוע של לפחות 2 עבודות בהיקף כספי של 3,000,000 ₪, ללא מע"מ לכל עבודה. עבודות דומות הינן עבודות בניית מבני ציבור ושיפוץ רחב של מבנים קיימים עבור גופים ציבוריים, יש לצרף המלצות כולל פרטים ברורים של הממליצים.

תיאור עבודה:

במסגרת המכרז יבוצעו עבודות בנייה ושיפוצים שיכללו בין היתר, עבודות הכנה ופירוק, עבודות בניה, יציקות, תשתיות מים וביוב, צביעה, ריצופים, חשמל, גילוי וכיבוי אש, כריזה ופריצה, לוחות חשמל, אלומיניום, מיזוג אויר, עבודות פיתוח וכל שיופיע בכתבי הכמויות וההנחיות שיתקבלו ממהנדסת העיר ו/או מי מטעמה.

סוג המכרז

מכרז בשיטת מחיר מקסימום - המציע יידרש לתת הנחה על כתב הכמויות המצורף, אחוז ההנחה שיינתן יהיה אחיד, על כל פרקי האומדן ולא תינתן כל תוספת למחיר לרבות רווח קבלן ראשי, תוספת אזור, תוספת מרחק, קו דרומי וכו'.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 08/11/2020 בשעה 11:00 נפגשים ברחוב פלדה 19, באזור תעשיה בערד. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות, למנהל פרויקטים במחלקת הנדסה, בוריס ויטקובסקי בטלפון 08-9951769 בין השעות 09:00-14:00.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז