לשם קבלת רישיון לשלט הנך נדרש לפעול בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק עזר לערד

( מודעות ושלטים ) התש"ע – 2010.

ובין היתר יש למלא את הפרטים הבאים:

א . באם השלט אלקטרוני ומקבל הזנת חשמל יש להציג אישור חשמלאי מוסמך כולל התקנת פחת

ב . לאחר אישור הבקשה יידרש המגיש בתשלום אגרה במחלקת הגבייה. אין לראות בתשלום האגרה כאישור לקבלת השילוט.

ג. אי מילוי ההנחיות ככתבם וכלשונם יאלץ את הרשות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה לאכיפת דרישותיה

ד . לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מירי פחימה – מרכזת נושא השילוט 9951608 - 08

פרטי מגיש הבקשה

Browser not supported