נכה המבקש לקבל מקום חנייה מסומן לרכבו מצהיר / ה כדלקמן:

1 .בבעלותי האישית כלי רכב שפרטיו מצוינים לעיל.

2 .אין ברשותי מקום חניה פרטי ו/או המוצמד לדירתי ו/או סומן לי בעבר מקום חנייה (* במידה ולא ניתן לעשות שימוש בחניה והדבר אושר ע"י מהנדס העיר והמיקום אושר ע"י כל בעלי הרכוש המשותף והסכמתם על מיקום החניה).

3 .ידוע לי, כי אם יועמד לרשותי מקום חנייה הוא אמור לשרת אך ורק את כלי הרכב שפרטיו רשומים בתמרור.

4 .הנני מתחייב להציג את תג הנכה ולהשאירו ברכב כאשר הרכב חונה בחניית הנכים שהוקצתה לי.

5 .ידוע לי, כי זכאותי להקצאת מקום חנייה תיבדק ע"י עיריית ערד מעת לעת על פי שיקול דעתה, וכי אם לא אעמוד בתנאים הנדרשים יבוטל מקום החנייה.

6 .הנני מתחייב/ת להודיע לעיריית ערד על כל שינוי בפרטים (שינוי מגורים) וזאת תוך 30 יום מיום השינוי ואם לא אעשה כן רשאית העירייה לבטל את זכאותי לחנייה.

7 .אם לא אזדקק למקום החנייה, אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מיד לעיריית ערד.

8 .מבקש/ת שאושרה לו/ה חניית נכים התקנה והצבת התמרור תעשה ע"י מחלקות העירייה. מחובתו לספק לעירייה לוחית רישוי תואמת את בקשתו .

9 .לא תוקצה חניה למבקש/ת על יד מקום עבודתו/ה אלא רק ליד מקום מגוריו/ה.

10 .נכה בדרגת 90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאות, שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו, שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות יהיה זכאי להקצאת חנייה כאמור לעיל.

11. באחריות  המבקש בעת החלפת רכב להביא לעירייה (מח' בטיחות/ גינון) את לוחית הרישוי החדשה לצורך התקנה.

פרטי המבקש/ת

כתובת

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים

Browser not supported

הריני מצהיר/ה כי כל הפרטים בתצהיר נכונים, וידוע לי כי מידע לא נכון יגרום לביטול הקצאת מקום החנייה. לראיה באתי על החתום