נוהל בקשה להקצאת/הוספת תמרור 820

תושב המבקש סימון תמרור 820 ובהתאם לתקנה 18א' לת"ת, רשות התמרור המקומית רשאית לאשר את הבקשה בכפוף לאמור להלן.

א. ידוע לי כי סימון החנייה יעשה בהתאם לתקנות והנחיות להצבת תמרורים 2018.

ב. כמו כן ידוע לי והוסבר לי כדלקמן:

- העירייה לא מתחזקת או נותנת שירות תחזוקה לתמרור.

- העלות בגין סימון התמרור תחול על המבקש בלבד ונכון למועד זה עלות הסימון עומד על סך של . ₪ 150

- על המבקש יחולו חוקי התעבורה בדבר איסור החנייה, וככל וזה יחנה בניגוד לתמרור צפוי לדוח הוא לדו"ח בהתאם להוראות החוק.

- הבקשה תיבדק במחלקת הנדסה של העירייה שקיימת חניה מאושרת בבית המבקש.

- סימון התמרור רק לאחר הכנת תכנית תנועה ואישור גורמי עירייה מהנדסת עיר ראש עיר ומשטרה.

- למבקש אין חובות בארנונה.

- המבקש מתחייב להודיע לעירייה על כל שינוי בפרטי המגורים וזאת תוך 30 יום מהשינוי.

- על המבקש לצרף מסמכים אלו:

* צילום תעודת זהות של המבקש והספח עם כתובת המגורים.

* צילום תלוש ארנונה אחרון ואישור עירייה על העדר חובות.

* סימון התמרור יתבצע רק לאחר אישור הבקשה והצגת אישור ביצוע התשלום בגין הסימון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקי דור קצין בטיחות בתעבורה  בטלפון  089951636 או במייל muki_d@arad.muni.il

 

פרטי המבקש

כתובת

צירוף מסמכים

Browser not supported