הנני מבקש להירשם כקבלן/ספק מוכר, על-ידיכם, לצורך ביצוע עבודות/אספקת טובין, בסכומים כפי שמופיעים

בתקנות המכרזים למכרזי זוטא. במסגרת זו, למציעים הרשומים בספר הקבלנים, נשלחות הזמנות ישירות להשתתף במכרזים.

 

כתובת העסק

כתובת פרטית

בטרם תשלחו את הבקשה להירשם כקבלן / ספק מוכר, עליך למלא ולצרף לבקשה את הפרטים הבאים

יש לצרף את המסמכים הבאים (שימו לב מסמך שמסומך בכוכבית הינו חובה)

Browser not supported

 

חשוב ביותר: ספק/קבלן שלא ימלא טפסים אלו במלואם, לא יירשם בספר הקבלנים.

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976. אישור מפקיד שומה ומרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן – חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מע"מ.

הפניה תועבר למחלקת רכש בעיריית ערד להמשך טיפול.