1. אנו הח"מ דיירי הבית המשותף בערד, מבקשים בזאת, להצטרף להסדר לביצוע עבודות גינון ואחזקה ע"י העירייה בשטח חצר הבית המשותף בו אנו גרים (להלן: "הסדר גינון").
 2. ידוע לנו שמדובר בשירות שאינו כלול במסגרת חובות העירייה כלפי תושבי העיר כיוון שמדובר בשטח פרטי, אלא בשירות הניתן תמורת תשלום, זאת בהתאם לבקשת הבית המשותף והסכם בין העירייה לבין דיירי בתים משותפים בעצמם או באמצעות נציגות הבית.
 3. ידוע לנו ומוסכם עלינו שבמסגרת ההסדר, תפעל העירייה למתן השירותים הבאים בלבד:
  1. תחזוקת הגינה ומערכת ההשקייה (לא כולל שבר).
  2. ניקיון הגינה והחצר של הבית המשותף.
  3. חיבור צנרת השקיית הגינה לצנרת המרכזית של הבניין ותחזוקה שוטפת של צנרת ההשקייה (לא כולל שבר).
  4. "עזרה ראשונה" במערכת הביוב עד פעמיים בשנה קלדנרית.

 

 1. כן ידוע לנו ומוסכם עלינו כי ההסדר אינו כולל את הרכיבים הבאים:
  1. ההסדר אינו כולל שדרוג הגינה או הוספת נטיעות ואינו כולל תיקונים בפיתוח השטח וגדרות האבן.
  2. ההסדר אינו כולל את התשלום בגין צריכת מי ההשקייה.
  3. ההסדר אינו כולל תיקונים במערכת הביוב, למעט פעולות חרום (עזרה ראשונה) כגון פתיחת סתימות למניעת הצפה, ולא יותר מפעמים בשנה קלנדרית.
  4. במקרה של בעיות ביוב, יקוים הנוהל הרגיל של פניית מחלקת התברואה לדיירים לביצוע התיקון באחריותם ובמידה ולא יבוצע עד מועד שיקבע, יבוצע התיקון בידי העירייה והתושבים יחויבו בעלות התיקון.
  5. עבור השירות כמפורט לעיל ישולם סך של – 95.08 ₪  לחודשיים עבור כל דירה בבניין, המחיר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (יוצמד למדד אחד לפני האחרון שפורסם).
  6. אנו מבקשים בשם דיירי הבניין, לאחר שקיבלנו מהם את הסכמתם, כי העירייה תבצע את החיוב כאמור באמצעות מחלקת הגבייה העירונית וזה יופיע ע"ג תלוש הארנונה בציון התאריך האחרון לתשלום, למרות שאין מדובר בארנונה.
  7. אנו נציגות הבית המשותף, מביעים בזאת הסכמתנו לאמור לעיל מכח סמכותנו עפ"י סעיף 69 לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969.

 

 

האם ברצונכם להצטרף להסדר או להסיר את עצמכם ממנו?
האם ברצונכם להצטרף להסדר או להסיר את עצמכם ממנו? (חובה) שדה חובה
הסכמה להסדר
הסכמה להסדר (חובה) שדה חובה
האם קיים ועד בית?
האם קיים ועד בית? (חובה) שדה חובה

הצהרה

אני מסכים שפרטי הטלפון והדוא"ל שלי ישמרו במערכת
אני מסכים שפרטי הטלפון והדוא"ל שלי ישמרו במערכת (חובה) שדה חובה
הריני מסכים בזאת כי עיריית ערד תשלח אלי מידע ועדכונים של העירייה לכתובת הדואר האלקטרוני שלי/טלפון המצ"ב. המידע יישלח בצורה מאובטחת על מנת לשמור על חיסיון המידע. אני מסכים כי הפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי העירייה. ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפי רצוני בלבד. כמו כן, ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לעדכן את הפרטים הנ"ל. ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עליי לעדכן את העירייה.
Browser not supported