מידע כללי:

היחידה הסביבתית מאגמת 3 רשויות: ערד, ירוחם ותמר.

היחידה משמשת כתובת בכל נושא איכות הסביבה, בכל מרחב הנגב המזרחי. היחידה הסביבתית הוקמה בסיוע ובהוראת המשרד להגנה על הסביבה, והיא פועלת בשם וממומנת ע"י שלוש הרשויות הנ"ל, באחוזים שונים. היחידה פועלת מכח החוק, ומטרתה להעלות למודעות וכן לקדם נושאים סביבתיים.

 המטלות הינם כדלקמן:

 • רעידות אדמה וחומרים מסוכנים
 • יעוץ בוועדות מקומיות
 • פיקוח כרייה וחציבה במחצבות, כולל שדה בריר.
 • פיקוח במפעלים השונים, תחנות דלק וכו'...
 • אנרגיות רוח, חלופות אנרגיה
 • "ערד עיר ממחזרת"
 • תוכניות בחינוך לאיכות סביבה
 • ניטור סביבתי
 • טיפול בקרקעות מזוהמות
 • טיפול בפסולת מכל הסוגים, ובאתרי פסולת
 • הכנת תוכניות חינוך במוסדות החינוך, ובמפעלים
 • טיפול/פיקוח בשפכים ובביוב, אגני חימצון וכו'..
 • שיקום נחלים ואגני ניקוז