תמצית הדוחות הכספיים

תמצית תקציב 2023(התקציב אושר במליאה, אך טרם אושר במשרד הפנים)

תקציב 2023 מפורט (התקציב אושר במליאה, אך טרם אושר במשרד הפנים)

תקציב 2023 ועדכון - אומדן 2022 (התקציב אושר במליאה , אך טרם אושר במשרד הפנים)

 ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לשנת 2021  (טרם אושר ע"י משרד הפנים)

 תמצית תקציב 2021 (טרם אושר ע"י משרד הפנים)

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020

 תקציב 2020

תקציב 2020 - אקסל.

 תמצית תקציב 2020

 תקציב 2019

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2018

 ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל 2018

 דו"ח תקציב מול ביצוע 2017

 תמצית נתוני הדחות הכספיים לשנת 2017

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2016

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2014

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2013

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2012

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2011

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2010

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2009

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2008

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2007

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2006

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2005

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2004

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2003

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2002

 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2001

נתוני התקציב הרגיל

 ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לשנת 2017

 נתוני ביצוע מבוקר 2016, עדכון תקציב 2017, תקציב 2018 (אושרו במליאת מועצת העיר וטרם אושרו במשרד הפנים)

 נתוני התקציב הרגיל 2016

 נתוני התקציב הרגיל 2015

 נתוני התקציב הרגיל 2014

 נתוני התקציב הרגיל 2013

חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות (לא כולל נבחרי ציבור)

1. מנכ"ל.

2+3. יועץ משפטי+גזברית.

4. מבקר העירייה.

5. מנהלת מחלקת רווחה.

לאתר משרד הפנים - מינהל לשלטון מקומי לחצו כאן