דלג לתוכן העמוד
btn-menu

לעיריית ערד דרוש/ה מנהל/ת מחלקת  החינוך היסודי  - מכרז 47/2022 

תאריך המכרז :                                         30/6/2022 

אחוז משרה:                                                     100%

דרוג :                                        מנהלי מחלקות חינוך  

קישור להגשת מועמדות במערכת המקוונת :   מנהל.ת  החינוך היסודי 47-22

תיאור התפקיד

הובלה וניהול מערך החינוך היסודי ברשות המקומית בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות מנהל חינוך ברשות.

עיקרי תפקידו:

 • תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך היסודי וניהול התקציב.
 • ניהול תהליך הרישום והשיבוץ של התלמידים.
 • ניהול מערך בתי הספר היסודיים ברשות.
 • קידום המענה הפדגוגי , החברתי והרגשי במערך.
 • ניהול תוכניות ופרויקטים ייחודיים.
 • טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות חינוך.
 • ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך בבתי הספר והרשות.
 • טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות חינוך.
 • ביצוע משימות נוספות ככול שידרשו ע"י הממונה

דרישות התפקיד:

 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת  תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל, וסיים קורס מקצועי (כמפורט בדרישות הקורסים והכשרות מקצועיות). או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר, וסיים קורס מקצועי (כמפורט בדרישות הקורסים והכשרות מקצועיות). או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012 וסיים קורס מקצועי (כמפורט בדרישות הקורסים והכשרות מקצועיות).

 • בעל תעודת הוראה.
 • המנהל יחויב לסיים בהצלחה- קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו.

עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.

ניסיון:

 • ניסיון מקצועי  של 3 שנים לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, בתחום החינוך היסודי.
 • ניסיון ניהולי- ניסיון ניהולי של 5 עובדים  או יותר במשך 3 שנים לפחות.

דרישות נוספות:

 • שפות- עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-OFFICE לרבות אקסל

הגבלת כשירות-

 • עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
  • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
  • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
  • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד
  • משום השפעה מזיקה על תלמידים.
  • בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

מאפייני העשייה  הייחודיים בתפקיד:

ביצוע משימות תחת תלות בגורמים רבים בתוך ומחוץ  לרשות.

 • מתן מענה לבעיות תחת אילוצים רב מערכתיים.
 • עבודה בצוותי עבודה.

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' רחל לנצ'נר – מנהלת מחלקת חינוך  טל: 08-9951607

לפניה למכרז ולהגשת מועמדות  יש ללחוץ על הקישור למערכת המקוונת :  מנהל.ת  החינוך היסודי 47-22

    עד לתאריך : 30/6/2022 בשעה 12:00 (בצהרים)  בצירוף התעודות הנדרשות על פי תנאי הסף.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למייל jobs@arad.muni.il

הערות:

 1. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשפ"א-2021 תינתן עדיפות למועמד   המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ; חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה וכו' , אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 2. למועמד בעל מוגבלות שמורה הזכות לקבל התאמות אשר ידרשו לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 3. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 4. מועמד/ת שימצא / שתימצא מתאים/מתאימה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/שתידרש לעבור תהליך מיון/מבחן התאמה.
 5. מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
 6. לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות ( פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2011/2 ביום א' בניסן התשע"א, 5 באפריל 2011 -) על המועמד שייבחר למשרה המשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.