דלג לתוכן העמוד
btn-menu

לעיריית ערד דרוש/ה רכז/ת תחום נוער רשותי , מנהל יחידת נוער - מכרז 34/2022

 

מכרז זה הוחלף במכרז מספר 52/022  מנהל יחדת נוער- מהל מדור. המכרז נמצא ברשימת הדרושים

תאריך המכרז :                                                31/6/2022   

אחוז משרה:                                                            100%

דרוג:   מח"ר /הנדסאים                            דרגה : 37-39

דרוג :                                                               חינוך ונוער

קישור להגשת מועמדות במערכת המקוונת :   מנהל מדור נוער 34-22

תיאור התפקיד

 • שותף בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראי לביצועה בחרום ובשגרה
 • אחראי על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול הרשות המקומית ומתאם עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו בחרום ובשגרה
 • מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ולאיתור הצרכים.
 • מתכנן ומבצע תכניות להפעלת הנוער והקהילה בחרום ובשגרה
 • מכין תכניות לתקצוב פעולות המדור ואחראי לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם להנחיות הרשות.
 • מנהל משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים.
 • מגייס עובדים, ממינם ומשבצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות, ואחראי להערכת  עבודתם .
 • מנהל את צוות העובדים, מנחה ומדריך את הצוות ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות.
 • פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות המנהל לחברה ונוער במשרד החינוך.
 • אחראי לקיומה התקני של מועצת תלמידים ברשות.
 • הכנת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית ובניית תכניות לחירום בתיאום עם מנהל מח'/מכלול החינוך הרשותי.
 • להשתלב במכלול החינוך הרשותי בשלבי ההיערכות בשגרה, בהכשרות ובאימונים.
 • ארגון מערך מתנדבי בני נוער למשימות סיוע לקהילה והפעלת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחירום.
 • ביצוע משימות נוספות ככול שידרשו ע"י הממונה

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או תעודת הנדסאי או טכנאי (תתוסף שנת ניסיון על

הניסיון הנדרש לבעלי תעודות אילו)

הכשרה:

התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידות נוער, בהיקף של 240 שעות, עד 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

לגבי מנהלים אשר בידיהם תעודת קורס הכוון למנהלי יחידות נוער של פחות מ 188- שעות- ידרשו להשלים את החסר, עד 18 חודשים מיום כניסתם לתפקיד.

ניסיון:

 • 3 שנות ניסיון בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל– תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
 • ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

כישורים אישיים:

 • יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח.
 • יכולת הכנה וניהול תקציב.
 • יכולת ניהול משא ומתן.
 • יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים.
 • יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים.
 • יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות .

רישיון לעיסוק בתפקיד:

 • "היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער, עד 12 חודשים מיום כניסתו לתפקיד, תוך התחייבות

להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער עד תום תקופה זו.

רישום פלילי:

אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי

 

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' רחל לנצ'נר – מנהלת מחלקת חינוך  טל: 08-9951607

לפניה למכרז ולהגשת מועמדות  יש ללחוץ על הקישור למערכת המקוונת :  מנהל מדור נוער 34-22

    עד לתאריך : 30/6/2022 בשעה 12:00 (בצהרים)  בצירוף התעודות הנדרשות על פי תנאי הסף.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למייל jobs@arad.muni.il

 

הערות:

 1. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשפ"א-2021 תינתן עדיפות למועמד   המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ; חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה וכו' , אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 2. למועמד בעל מוגבלות שמורה הזכות לקבל התאמות אשר ידרשו לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 3. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 4. מועמד/ת שימצא / שתימצא מתאים/מתאימה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/שתידרש לעבור תהליך מיון/מבחן התאמה.
 5. מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
 6. לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות ( פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2011/2 ביום א' בניסן התשע"א, 5 באפריל 2011 -) על המועמד שייבחר למשרה המשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.