דלג לתוכן העמוד
btn-menu

לעיריית ערד דרוש/ה בודק/ת תכניות

מכרז  חיצוני                  29/2022

תאריך המכרז:             17/5/2022  

אחוז משרה:                       100%

דירוג מהנדסים :     דרגה: 38-41

דירוג  המח"ר        דרגה:   37-41

דרוג הנדסאים        דרגה;  37-41

קישור להגשת מועמדות במערכת המקוונת : בודק תכניות 29-22

יעוד;

בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות שהוגשו לוועדה המקומית, בהתאם

לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות

הממונה.

תיאור התפקיד;

בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות שהוגשו לוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הועדה והממונה;

 • בדיקה של תכניות מתאר או תכניות מפורטות אל מול תנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת, תאימות לקביעות תכנוניות שנקבע בתכניות גבוהות יותר בהירארכיה התכנונית, תאימות למדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה המקומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה.
 • בדיקת שלמות ואיכות התכנית, לרבות כל מסמכיה.
 • טיפול בקידום התכנית בתהליך הנדרש לאישורה, לרבות הזנת הנתונים הנדרשים למערכות ממוחשבות.
 • כתיבת חוות דעת לגבי שלמות התכנית והשינויים הנדרשים לה, ככל שיש כאלה.
 • משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התכנית לגבי שינויים שיש להכניס בתכנית, ככל שיש כאלה.
 • סיוע ככל הנדרש בגיבוש עמדת יחידת ההנדסה המקומית לגבי התכנית, סיוע למהנדס הוועדה בכתיבת חוות דעת והמלצות, וככל שיידרש הצגת עמדת יחידת ההנדסה בפני הוועדה או כל מי שמהנדס הוועדה ביקש שהעמדה תוצג בפניו. סיוע ויעוץ למהנדס הוועדה בכל הקשור לתכנון, לרבות קביעת תנאים מרחביים, גיבוש תכניות והכנתן, קידום תכניות של הוועדה ושל הרשות, קביעת פרוגרמות, ושירותים דומים נוספים
 • מענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים )כגון: תושבים, אדריכלים, עורכי דין, שמאים, מתווכים וכיוצ"ב( בכל הקשור לקידום התכנית לקראת אישורה.
 • פגישות, ככל שתידרשנה, עם מגישי התכנית ועורכיה, לצורך קבלת הסברים, הצגת דרישות וסיוע בהבנת הדרישות.
 • השתתפות בפורומים של שיתוף הציבור הקשורים לקידום תכנית, ככל שיתבקש ע"י מהנדס הוועדה לעשות כך.
 • השתתפות בישיבות, סיורים ופגישות הקשורים לקידום התכנית והבנתה.
 • טיפול בבעיות המופנות אליו ע"י המהנדס.
 • מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים לגורמים פנים וחוץ-רשותיים לגבי הכנת התכנית
 • ייצוג הממונה ומוסד התכנון בפורומים שונים, לרבות בוועדות המקומיות, בוועדות ערר וערכאות משפטיות, כל זאת בתאום עם הממונה.
 • עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים: גאוגרפיה או אדריכלות או הנדסה אזרחית או מדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או תכנון ערים, או הנדסאי אדריכלות / בנין.

לבעלי תעודת הנדסאים – רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים

קורסים והכשרות מקצועיות;

 עדיפות לבוגרי קורס המיועד לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי תכניות

דרישות ניסיון

א. ניסיון מקצועי - עדיפות לבעלי ניסיון בעריכת תכניות בנין עיר )תב"ע) או בדיקתן במוסד תכנון

ב. ניסיון ניהולי – לא נדרש

דרישות נוספות;

 • שפות - עברית ברמה גבוהה – שפות נוספות בהתאם לצורך .
 • יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות תיב"מ ו-OFFICE.
 • שירותית ועבודה מול קהל

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למרים אלחדד, מהנדסת העיר 08-9951616

לפניה למכרז ולהגשת מועמדות  יש ללחוץ על הקישור למערכת המקוונת: בודק תכניות 29-22

עד לתאריך :    17/5/2022   בשעה 12:00 (בצהרים)  בצירוף התעודות הנדרשות על פי תנאי הסף.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למייל jobs@arad.muni.il