רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי 47/2018 - השלמת שיפוץ אולם מופעים, במה ומערכות במה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: השלמת שיפוץ אולם מופעים, במה ומערכות במה.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 06/01/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 07/02/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: כמפורט בסעיף 3 שבמפרט טכני.

תיאור כללי של העבודה: פירוקים של מערכות קיימות, ייצור/רכישה והתקנה של מערכות במה כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 20/01/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי מס' 46/2018 - השכרת שטחים לאנטנות סלולאריות

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות ממציעים לשכירת שטחים לאנטנות סלולאריות

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 03/01/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 31/01/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה.

בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרד גזברות העירייה בטלפון: 08-9951604 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי מס' 10/2018 : עבודות תשתית להקמת תא הטמנה 1 ובריכת תשטיפים באתר פסולת "זוהר" בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: עבודות תשתית להקמת תא הטמנה 1 ובריכת תשטיפים באתר פסולת "זוהר" בערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 31/12/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 27/01/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיפים א-ג במצטבר.        

א. סיווג קבלני: על הקבלן להיות בעל סיווג קבלני בתוקף בלפחות אחד מהסיווגים הבאים –קבלן רשום בסיווג קבלני ג3' 100 (בניה) ו- 200 (כבישים, תשתית ופיתוח).

ב. הקבלן הינו בעל ניסיון מקצועי מתאים בביצוע עבודות עפר. לצורך זה עליו לצרף מסמכים ולהוכיח כי ביצע במהלך 5 השנים האחרונות לפחות 3 פרוייקטים שבהם היקף ביצוע עבודות עפר הינו מעל 3 מליון ₪ (לפני מע"מ).

ג. הקבלן הינו בעל ניסיון מקצועי מתאים בביצוע עבודות איטום ביריעות פלסטיות, או התקשר עם קבלן משנה שהינו בעל ניסיון כזה. לצורך זה עליו לצרף מסמכים ולהוכיח כי ביצע בעצמו, או שבוצעו ע"י קבלן המשנה עימו התקשר בהסכם לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה, עבודות איטום ביריעות פלסטיות של תאי הטמנה ו/או מאגרים בהיקף של לפחות 50 דונם במהלך 4 השנים האחרונות, וכי הוא מתקין מורשה מטעם יצרן היריעות.

תאור כללי של העבודההעבודה כוללת בין השאר ביצוע של:

א. עבודות עפר;

ב. עבודות איטום ביריעות פלסטיות;

ג. עבודות צנרת ומתקנים נלווים;

ד. עבודות גידור.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 09/01/2019 בשעה 12:00-13:00 נפגשים בחברה הכלכלית שם תתבצע הרשמה של המשתתפים עד שעה 12:30 כנגד הצגת תעודת זהות. לאחר שעה זו לא יהיה ניתן להירשם ולהשתתף בסיור. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות לגב' לילי שפי, מנכ"לית החברה הכלכלית לערד בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00 – 14:00.    

עו"ד ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד

מכרז פומבי מס' 01/2019 : מתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח בביצוע פרויקטים הנדסיים בחברה הכלכלית לערד

החברה הכלכלית לערד בע"מ מעוניינת לבחור גורם מקצועי אשר ילווה אותה מקצועית בביצוע פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים כללים וכן ירכז עבורה את מכלול ההיבטים הקשורים ו/או הנובעים מהפרויקטים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל  ברח' חן 34, ערד. החל  מיום ד  2.1.2019 תמורת 1000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו.  תשלום במשרדי  החכ"ל בימים  ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-15:00. ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד לתאריך  17/1/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל. רשאי להגיש הצעה למכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז.סיור מציעים בפרויקטים  יתקיים ביום שלישי 8/1/19 בשעה 12:00 יציאה ממשרדי החברה הכלכלית. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה  רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרדי החכ"ל  בטלפון: 08-9951888 בשעות 9:00-16:00.

מכרז פומבי מס' 44/2018

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול שכר, משאבי אנוש ונוכחות כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – "השירותים" / "העבודות".

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

עיון במסמכי המכרז:

החל מיום 11/12/2018 ניתן לעיין (ללא תשלום) בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי הדובר ו/או באתר האינטרנט העירוני שכתובתו: www.arad.muni.il. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 25,000 ₪ (במילים: עשרים וחמישה ₪), אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של העירייה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 03/04/2019 הערבות תוארך לפי דרישת העירייה, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, על פי תנאי המכרז.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לכל תנאי המכרז יש להגיש במסירה ידנית עד ליום 03/01/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים, הנמצאת ב לשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הפלמ"ח 6 ערד, קומה ב'. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.

שאלות הבהרה:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז, בכתב בלבד, עד ליום 20/12/2018 בשעה 12:00, למזכירת ועדת המכרזים בעירייה, באמצעות דוא"ל:Lishka_m@arad.muni.il  בקובץ  WORD  בלבד, טלפון לבירור קבלת הדוא"ל: 08-9951703. על המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.

הבהרות:

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז.

העירייה אינה מחויבת לרכוש את כל העבודות והשירותים מספק אחד. מערכות  שהעירייה תחליט כי אינם ברמה מתאימה, או שהמחיר המוצע עבורם אינו מתאים לה, יוצאו ממסגרת ההתקשרות עם הספק הזוכה.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

                                                                                                            

מכרז מס' 25/2018: הפעלת חטיבת ביניים ובעלות על חטיבה עליונה בבית הספר שש- שנתי צימטבאום (סמל מוסד 640227) וצור (סמל מוסד72929 ) החל משנת הלימודים תש"פ.

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מבקשת לקבל הצעות להפעלת חטיבת ביניים וחטיבה עליונה (שש שנתית), הכל בהתאם למסמכי המכרז.

1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

2. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

3. ניתן לעיין בטפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 24/11/2018 בשעה 12:00.

4. מפגש מציעים שהנו מפגש חובה ! יתקיים ביום ד' 06/12/2018 בשעה 10:00 בחדר ישיבות חרמון בבניין העירייה.

5. את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש להגיש כמפורט להלן במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, בשני עותקים מלאים - עותק מקור חתום בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע, ועותק נוסף - צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה, ולהפקידה בתיבת המכרזים במסירה אישית בנוכחות נציג/ת העירייה, לא יאוחר מיום ד'  תאריך  19/12/2018 שעה  16:00.

6. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 20,000 ₪ בתוקף עד ליום 19/03/2019(כולל).

7. על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה. המציעים רשאים להיות  נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות.

8. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים.

9. לברורים ושאלות ניתן לפנות לגב' אורנה אלישע מנהלת מח' החינוך בעירייה בטלפון: 08-9951643 בשעות 09:00 – 14:00.

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת להתקשר עם חברת "גדיר הנדסה בע"מ" לביצוע בדיקת יציבות של עמודי תאורה בשיטת העמסה וזאת בתנאים הבאים:

 • ברחבי העיר ניצבים כ - 3,000 עמודי תאורת רחובות, חלקם מיושנים.
 • עיריית ערד מעוניינת ביישום ציוד וטכנולוגיה מוכחת לבדיקת יציבות עמודי תאורת רחובות, מגרשי ספורט ועמודי תמרורים מעבר חציה מוארים.
 • הציוד והטכנולוגיה יאפשרו ביצוע בדיקת העמוד וחלקי העמוד שמתחת לפני הקרקע ללא ביצוע חפירה בתשתית סביב העמוד.
 • הציוד והטכנולוגיה יאפשרו בדיקת עמודי פלדה בגבהים וצורות שונים.
 • הבדיקה תתבצע באמצעות הפעלת כוח/עומס על העמוד וניטור ממוחשב של תגובת העמוד – "ניסוי העמסה".
 • באמצעות הציוד והטכנולוגיה ייבדקו גוף העמוד, בורגי יסוד ואומי ההידוק, ללא ביצוע חפירה.
 • העומסים שיופעלו על העמוד במסגרת הבדיקה יבדקו את התאמת העמוד לת"י 812 חלק 1, חלק2. בתקן זה מוגדרים כוחות הרוח הפועלים על העמוד בהתאם לאזורי הרוח השונים.
 • באמצעות הציוד והטכנולוגיה תבוצע הרעדת העמוד וניטור ממוחשב של תגובות העמוד, בדיקה זו מאפשרת זיהוי חלקים רופפים בחלקו העליון של העמוד.
 • לרכיבי הציוד והטכנולוגיה הנדרשים בכיול יהיה אישור כיול בר תוקף חתום ע"י מעבדה מאושרת 17025 ISO (הסמכת מעבדות).
 • מפעיל הציוד והטכנולוגיה יפיק דו"ח ממוחשב של ממצאי הבדיקה של כל עמוד, הדו"ח יכלול פרטים לגבי מיקום העמוד (כתובת, מיקום GPS ), גובה עמוד, סוג עמוד, מצב עמוד, (תקין, נדרש למעקב ולקוי), בצרוף צילום ופירוט של החריגות שאותרו.
 • מפעיל הציוד והטכנולוגיה יידרש להציג הוכחות לבדיקה וניטור של 20000 עמודים לפחות, באמצעות השיטה והציוד שיוצעו בארץ ו/או בחו"ל.
 • המציע יידרש לתת אחריות של 3 שנים לפחות לעמוד שנבדק ונמצא תקין.
 • ציוד הבדיקה יהיה נייד ויאפשר ביצוע הבדיקות בתחומי כבישים פעילים במינימום הפרעות לתנועת כלי הרכב והולכי הרגל, כולל בדיקה דינמית של עמודים להם אין גישה למתקן הבדיקה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את המטלה הנדרשת למעלה, רשאי לפנות לעריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום 05 לפברואר 2019  בשעה 10:00 בבוקר.