רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת להתקשר  עם חברת "מטאו -טק"  ספק בלעדי לביצוע ניתוחים מטאורולוגיים של תלונות ריח.

"מטאו- טק" פיתחה מערכת לביצוע ניתוחים מטאורולוגיים של תלונות ריח/אירועי זיהום אוויר ואיתור מקורות ריח. למערכת ישנו פטנט רשום בישראל של חברת "מטאו-טק" ופטנט אירופאי מאושר.

אדם הסבור כי קיים ספק והוא מסוגל לבצע את העבודה נשוא ההתקשרות, רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס :  08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום 7.7.20 שעה 10:00 בבוקר.

מכרז פומבי: 19/2020 שיפוץ הספרייה העירונית מכרז תרבות - ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע שיפוץ הספרייה העירונית מכרז תרבות - ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 10/06/2020 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 02/07/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100.

תאור כללי של העבודה:

פירוק תקרות אקוסטיות קיימות, פירוק או קיבוע של כל המערכות המחוברות אליה ולגג שמעליה, פירוק מע' תאורה והתקנה של כל הנ"ל החדש. תקרות, מערכות תאורה, סאונד, כריזה, מיזוג וכד'.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 15/06/2020 בשעה 11:00 נפגשים במחלקת הביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי 18/2020 : מכרז לביצוע קווי מים חדשים במתחם רחוב פלדה 19, 21, 23 באזור תעשיה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע קווי מים חדשים במתחם רחוב פלדה 19, 21, 23 באזור תעשיה

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 10/06/2020 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 02/07/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1.       קבלן רשום, בענף 200, כבישים תשתיות ופיתוח סיווג כספי ג-1 לפחות או 260 ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז סיווג כספי ב-1 לפחות, בצירוף תעודת רישום בפנקס הקבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969.

2.       המציע הינו בעל ניסיון מוכח אשר ביצוע לפחות שתי עבודות, דומות לזו שבמכרז, במהלך 7 שנים האחרונות ובהיקף הכספי המתאים.

תיאור עבודה:

הפרויקט מתייחס לביצוע קווי מים חדשים, בקטרים הנדרשים, להגדלת ספיקת מים לביצוע מערכות כיבוי אש במבנים שבנדון.

העבודה כוללת:

1.       ביטול חיבור מים ראשי, הקיים במתחם וביצוע חיבור מים חדש כולל מערכות חלוקה, לפי המפורט בתכנית עבודה מס' גיליון מס' 2019-1362-04, של משרד איי. וי. מהנדסים יועצים בע"מ.

2.       חיתוך ופירוק של שכבת אספלט הקיימת במקומות המיועדים להנחת קווי המים החדשים וסלילת שכבת אספלט מחדש בתום הנחת הקווים.

3.       ביצוע עבודות חפירה להנחת הקווים החדשים כולל חפירה זהירה לגילוי הקווים הקיימים.

4.       פירוק זהיר של ריצוף קיים לשימוש חוזר וביצוע ריצוף מחדש.

5.       כל העבודות הנלוות הדרושות לביצוע מושלם של העבודות לעיל.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 17/06/2020 בשעה 11:00 נפגשים ברחוב פלדה 19, באזור תעשיה בערד. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות, למנהל פרויקטים במחלקת הנדסה, בוריס ויטקובסקי בטלפון 08-9951769 בין השעות 09:00-14:00.

מכרז מס' 14/2020 - אספקה ופינוי כלובי קרטונים למחזור

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לאספקה ופינוי כלובי קרטונים למחזור (להלן: "השירותים"), הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה – מכרז 14/2020 (להלן: "ההליך").

1.  את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

א. ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 10/06/2020 בשעה 12:00.

ב. ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 02/07/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

ג.  תנאי סף:

כמפורט בפרק ב' למסמכי המכרז.

ד. תיאור עבודה:

כמפורט במסמכי המכרז.

2.  התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות טכניות ו/או בהיקף השירותים המופיעים בהם. שינויים, אשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע השירותים, במועד ו/או לאחר מתן צו תחילת העבודה, לא יהוו עילה לשינוי במחיר/י היחידה/ות ו/או בתקופת הביצוע ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג - פרט לתשלום עבור השירותים המבוצעים בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם.

א. תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו, המצורף להזמנה זו.

ב. העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

ג. סיור הקבלנים יתקיים ביום 17/06/2020 בשעה 12:30 נפגשים במחלקת תברואה בעיריית ערד. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות, למחלקת התברואה בטלפון 08-9951608 בין השעות 09:00-14:00.      

מכרזים לשנת 2020 שהגשתם הסתיימה - מעודכן לתאריך 23.06.20

מכרזים לשנת 2019 שהגשתם הסתיימה

מכרזים לשנת 2018 שהגשתם הסתיימה

מכרזים לשנת 2017 שהגשתם הסתיימה

מכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה