רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי מס' 44/2018

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול שכר, משאבי אנוש ונוכחות כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – "השירותים" / "העבודות".

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

עיון במסמכי המכרז:

החל מיום 11/12/2018 ניתן לעיין (ללא תשלום) בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי הדובר ו/או באתר האינטרנט העירוני שכתובתו: www.arad.muni.il. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 25,000 ₪ (במילים: עשרים וחמישה ₪), אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של העירייה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 03/04/2019 הערבות תוארך לפי דרישת העירייה, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, על פי תנאי המכרז.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לכל תנאי המכרז יש להגיש במסירה ידנית עד ליום 03/01/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים, הנמצאת ב לשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הפלמ"ח 6 ערד, קומה ב'. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.

שאלות הבהרה:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז, בכתב בלבד, עד ליום 20/12/2018 בשעה 12:00, למזכירת ועדת המכרזים בעירייה, באמצעות דוא"ל:Lishka_m@arad.muni.il  בקובץ  WORD  בלבד, טלפון לבירור קבלת הדוא"ל: 08-9951703. על המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.

הבהרות:

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז.

העירייה אינה מחויבת לרכוש את כל העבודות והשירותים מספק אחד. מערכות  שהעירייה תחליט כי אינם ברמה מתאימה, או שהמחיר המוצע עבורם אינו מתאים לה, יוצאו ממסגרת ההתקשרות עם הספק הזוכה.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

                                                                                                                     עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

מכרז פומבי מס' 45/2018

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה  למערכות: הנדסיות ונלוות  לעיריית ערד כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – "השירותים" / "העבודות".

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.

עיון במסמכי המכרז:

החל מיום 04/12/2018 ניתן לעיין (ללא תשלום) בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי הדובר ו/או באתר האינטרנט העירוני שכתובתו: www.arad.muni.il. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 25,000 ₪ (במילים: עשרים וחמישה ₪), אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של העירייה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 20/03/2019 הערבות תוארך לפי דרישת העירייה, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, על פי תנאי המכרז.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לכל תנאי המכרז יש להגיש במסירה ידנית עד ליום 20/12/018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים, הנמצאת ב לשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הפלמ"ח 6 ערד, קומה ב'. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו.

שאלות הבהרה:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז, בכתב בלבד, עד ליום 13/12/2018 בשעה 12:00, למזכירת ועדת המכרזים בעירייה, באמצעות דוא"ל:Lishka_m@arad.muni.il  בקובץ WORD  בלבד, טלפון לבירור קבלת הדוא"ל: 08-9951703. על המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.

הבהרות:

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

מכרז פומבי 43/2018 : פינוי מכולות מרחבי העיר ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: פינוי מכולות מרחבי העיר ערד

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 02/12/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 20/12/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:       

א. בעל ניסיון שירותי פינוי, במהלך השנים: 2017, 2018.

ב. המציע יפנה את הפסולת, אשר תיאסף, לאתר הטמנה "זהר" בלבד.

ג. המציע הנו בעל רישיון עסק להובלת פסולת.

ד. המציע הינו בעל רכב שינוע משנתון 2017 ואילך המתאים לשיטת פינוי הנהוגה ברשות (רול-און-אוף).

ה. הרכבים הנם בבעלות המציע בלבד.

ו. מענה לקריאת פינוי יהיה במנעד של שעתיים מקסימום מרגע קבלת הקריאה.

תיאור כללי של העבודה:

 על ספק השירות לפנות מכולות אשפה בנפח 5 קוב, 8 קוב, 12 קוב ודחסנים בנפח 10  קוב ו-14 קוב, ובכפוף לנוהל המצורף. כל כלי האצירה לסוגיהם, מפוזרים באזור התעשייה ובמרכזונים השונים, וכן באתר מצדה-מערב (12 קוב). כמו כן, על ספק השירות לספק ולפנות מכולות אשפה לפסולת גושית לאלו מהתושבים המבקשים שרות זה דרך הרשות. לבעלי המכולות ו/או הדחסנים תינתן האפשרות לשטיפת כלי האצירה על ידי ספק השירות, בתוספת עלות. הפסולת הנה פסולת מעורבת וגושית. הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת תברואה בטלפון: 08-9951608 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז מס' 25/2018: הפעלת חטיבת ביניים ובעלות על חטיבה עליונה בבית הספר שש- שנתי צימטבאום (סמל מוסד 640227) וצור (סמל מוסד72929 ) החל משנת הלימודים תש"פ.

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מבקשת לקבל הצעות להפעלת חטיבת ביניים וחטיבה עליונה (שש שנתית), הכל בהתאם למסמכי המכרז.

1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

2. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

3. ניתן לעיין בטפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 24/11/2018 בשעה 12:00.

4. מפגש מציעים שהנו מפגש חובה ! יתקיים ביום ד' 06/12/2018 בשעה 10:00 בחדר ישיבות חרמון בבניין העירייה.

5. את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש להגיש כמפורט להלן במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, בשני עותקים מלאים - עותק מקור חתום בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע, ועותק נוסף - צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה, ולהפקידה בתיבת המכרזים במסירה אישית בנוכחות נציג/ת העירייה, לא יאוחר מיום ד'  תאריך  19/12/2018 שעה  16:00.

6. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 20,000 ₪ בתוקף עד ליום 19/03/2019(כולל).

7. על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה. המציעים רשאים להיות  נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות.

8. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים.

9. לברורים ושאלות ניתן לפנות לגב' אורנה אלישע מנהלת מח' החינוך בעירייה בטלפון: 08-9951643 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי מס' 28/2018 : שיקום אתר פסולת "זוהר" - ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיקום אתר פסולת "זוהר" – ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 13/11/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 13/12/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום בסיווג קבלני ג' 100 (בניה) ו- 200 (כבישים, תשתית ופיתוח).

תיאור כללי של העבודה: מפרט זה מתייחס לביצוע של עבודות סגירה ושיקום של תאים קיימים

באתר הפסולת "זוהר" בערד. העבודה כוללת בין השאר ביצוע של:

     א.             עבודות מילוי בקרקע כיסוי.

     ב.              עבודת מילוי בשכבות של חומר מובא מסוג חרסית איטום, הידוק מבוקר ורגיל של מילויים.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 21/11/2018 בשעה 08:30 נפגשים בחברה הכלכלית. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות לגב' לילי שפי, מנכ"לית החברה הכלכלית לערד בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00 – 14:00.                                   

                                                                                                                 עו"ד ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד

מכרז פומבי 34/2018 שיפוץ חדר מורים - תיכון אורט

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ חדר מורים - תיכון אורט.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 06/11/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 06/12/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100.

תיאור כללי של העבודה: עבודות פירוקים, גבס, תקרות אקוסטיות, מערכות חשמל, תאורה,

תקשורת וכיוצ"ב הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 13/11/2018 בשעה 11:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי 20/2018 - הצעות למתן שרותי בדיקה של בסיס המס המוניציפאלי.

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות למתן שרותי בדיקה של בסיס המס המוניציפאלי.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 29/10/2018 שעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו (יש לצרף קבלת תשלום כחלק ממסמכי המכרז). תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-  18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 29/11/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה. הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

תיאור כללי של העבודה:

ביצוע עדכון של פרטי הנכסים שיימסרו לטיפולו, של השטחים, שטחי חריגות הבניה שנבנו ללא היתר בניה כדין והשימושים הנעשים בפועל בנכסי שנמסרו במפורש לטיפולו, המצויים בשטח שיפוטה של העיר ערד וזאת על מנת לחייב את מחזיקי ו/או בעלי הנכסים, בהפרשי חיוב ארנונה שנתית שוטפת לשנת מס אחת או רטרואקטיבית מספר שנים, עפ"י הוראות החוק והמצב המשפטי הנהוג ו/או בחיוב חד פעמי בגין היטלים ואגרות עפ"י חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים, הכל כמפורט בנספח א'.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן לפצל את ביצוע העבודות כולן או חלקן, בין מציעים שונים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא צורך בהנמקה.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.

הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.           

לברורים ניתן לפנות לגב' רינה יוסף טלפון: 08-9951604 בשעות 09:00 – 15:30. 

מכרז מס' 42/2018 - הצעות לשירותי תכנון וניהול תכנון עבור הכנת תכנית מפורטת לשינויים תכנוניים והוספת כ-200 יח"ד בשכונת יהושפט

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות ממתכננים למתן שירותי תכנון וניהול תכנון עריכת תכנית מפורטת (תב"ע) לעריכת שינויים תכנוניים והוספת 200 יח"ד בשכונת יהושפט בערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי המכרז וטפסי ההצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 29/10/2018 בשעה 12:00

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גבייה בימים א', ד', ה' בין השעות 08:30-12:30; ביום א' בין השעות 16:00-18:30; ביום ג' בין השעות 08:30-15:30; ביום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית עד ליום 29/11/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1. המציע יעמיד מטעמו מנהל פרויקט ואדריכל הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, בעלי תואר אקדמאי המוכר מטעם מוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה או תעודות מחו"ל שיש להם שקילות ממשרד החינוך.

2. המציע, מנהל הפרויקט והאדריכל רשומים, או יתחייבו בכתב ההצעה להירשם, במאגר המתכננים של משרד הבינוי והשיכון.

3. המציע ניהל ב-7 השנים האחרונות לפחות 3 תכניות מפורטות בהיקף של 300 יח"ד לפחות. כמו כן, יתר צוות התכנון עומד בכשירויות המצוינות בסעיף  5 במכרז.

4. המציע יעמיד מטעמו יועצים בתחומים הבאים: אדריכלות, אדריכלות נוף, תנועה, דרכים, שמאות, קרקע, ניקוז, מים וביוב, תקשורת וחשמל, פרוגרמטור, סביבה, תיאום תשתיות, כלכלן ומודד.

5. ההצעה תוגש רק ע"י ישות משפטית אחת, יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל או שותפות רשומה אחת.

רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים העומדים בכל התנאים לעיל במצטבר.

רקע כללי:

1.       מיקום התכנית-  חלקה הדרומי של שכונת יהושפט, לפי המסומן בתצ"א המצורפת כנספח א'

2.       שטח המגרש- כ-75 דונם. 

3.       תכניות חלות: בגבולות התכנית 24/מק/2022, 24/מק/2010, 24/במ/216.

4.       מטרות התכנית

·         הוספת 200 יח"ד בתמהיל מגוון תוך השתלבות בתמהיל הקיים.

·         תכנון מחדש של השטחים הפתוחים ועריכת שינויים בשכונה.

·         התרת מגוון שימושים למגרשים ביעוד מבני ציבור.

תיאור כללי של העבודה:

1.      תכנון תכנית מפורטת (תב"ע) בקנ"מ 1:1250 והבאתה לאישור בועדה המחוזית  – תהליך 5 לפי משרד השיכון והבינוי.

2.      הכנת נספח בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 - תהליך 6 במשרד הבינוי והשיכון.

3.      ניהול עבודות התכנון.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת ההנדסה בטלפון 08-9951616 בין השעות 09:00-14:00.