רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי מס' 21/2019 למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית ערד

עיריית ערד (להלן ה"עירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית ערד

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה / הסתייגויות 5.6.2019 שעה 16:00.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים יש להכניס במעטפה סגורה, כשעליה מצוין מכרז פומבי  21/2019 ולהפקידם ידנית (לא לשלוח בדואר), בתיבת מכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, לא יאוחר מתאריך 26.06.2019 עד השעה 16.00. מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה ל – 200₪ לכל מעטפה, שישולמו במחלקת הגבייה ולא יוחזרו. זאת בהתאם לשעות קבלת הקהל במחלקת גבייה שהן: יום א' – משעה 08.30 – 12.30, משעה 16.00 – 18.30, יום ב' – סגור, יום ג' – 08.30 – 15.30, יום ד' – 08.30 – 12.30, יום ה' – 08.30 – 12.30. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרד מזכירת וועדת המכרזים ו/או באתר האינטרנט העירוני www.arad.muni.il .

בדבר פרטים נוספים יש לפנות לגב' אורטל פינטו בטל' 08-9951703.

מכרז פומבי 19/2019 - שיפוץ אולם ספורט עיינות ומגרש אתלטיקה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ אולם ספורט עיינות ומגרש אתלטיקה.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 01/05/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 30/05/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או תת ענפים מתאימים למהות העבודה.

תאור כללי של העבודה: עבודות פיתוח שונות, שביל ריצה, ריצופים, עפר וכו', עבודות שיפוצים שונות במבנה, אלומיניום, דלתות, אינסטלציה, חשמל, תאורה  וכו' הכל כפי שמתואר בכתב כמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 13/05/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00-14:00.

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם חברת "מרכז מדע ים המלח והערבה"  לעריכת סקר חלוץ (pilot) בנושא צמחי נוי פולשים בערד וגינון עירוני ידידותי לסביבה.

· "מרכז מדע ים המלח והערבה" הוא מוסד מחקרי הפועל במרחב העוטף את העיר ערד, וחלק מרכזי של עבודתו מתמקד במרחב זה.

· המרכז העסיק חוקרים וטכנאים שיש להם היכרות מעמיקה עם אזור ערד ומאפייניו, ובכלל זה עם הצומח והחי המקומיים, הגאולוגיה המקומית והתהליכים והתופעות ההידרולוגיות המאפיינות את האזור.

· יכולותיו של "מרכז מדע ים המלח והערבה" לבצע עבודות ניטור וסקרים אקולוגיים באזור מוכחות, ומתבטאות בין השאר בעבודות הניטור שהוא מבצע עבור הרשויות בנחל אשלים ובמלחת עבורנה. יתרון נוסף שלהם הוא בביצוע עבודות ניטור ומחקר רב-תחומיים תוך שיתוף פעולה עמוק ומידי בין האקולוגים להידרולוגים, ובגישתו המשלבת מחקר בסיסי, מחקר יישומי ופעילות ממוקדת אזור השואפת להועיל לרשויות ולתושבים.

· בשלב זה ההתקשרות הינה ללא עלות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את העבודה הרשומה מעלה, רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס: 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום ה' בתאריך 30.5.19 בשעה 10:00 בבוקר ולהביא את השגתו ופרטי הספק אליו הוא מתייחס כמי שמסוגל לבצע את העבודה כאמור.

מכרז פומבי מס' 06/2019 : שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת

1. מוזמנות בזה הצעות להתקשרות שעניינה שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת עבור ההחברה הכלכלית לערד בע"מ.

2. האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.

3. את כל מסמכי המכרז יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו www.arad.muni.il. את הצעתו, בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים כדין וכמפורט במסמכי המכרז, יגיש המציע בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה הכלכלית לערד בע"מ ברחוב חן 34, מרכז מסחרי, ערד בקומה 1, זאת עד לתאריך 15.07.2019 בשעה 12:00.

4. תשלום בסך 5000 ₪ שייגבה עבור הגשת הצעה ולא יוחזר, ישולם במשרדי החכ"ל או באשראי בטלפון 08-9951878 (שרון) בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00-15:00.    

5. סיור מציעים יתקיים ביום שלישי 21/05/2019 בשעה 12:30 יציאה ממשרדי החברה הכלכלית.

6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה  רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע.

7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע באתר האינטרנט.

8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.

9. לבירורים נוספים ניתן לפנות לגב' לילי שפי בטלפון 08-9951888.

בברכה לילי שפי, מנכ"לית

מכרז פומבי: 15/2019 מכרז לביצוע הדברת מזיקים בשטחי העיר ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: הדברת מזיקים בשטחי העיר ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 10/03/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה (הנחה ממחיר מקסימום – נספח ט') תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 11/04/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:         

א.המשתתף בעל רישיון מדביר מטעם המשרד להגנת הסביבה.

ב. המשתתף בעל היתרי הדברה תקפים  (היתר לקטילת חרקים והיתר לקטילת מכרסמים) מטעם משרד להגנת הסביבה עפ"י תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975 ועל פי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו - 2016

ג. המשתתף בעל היתר מהמשרד להגנת הסביבה לשימוש בחומרים מסוכנים (רעלים).

ד.המשתתף בעל רישיון עסק תקף להדברה תברואית.

ה. המשתתף בעל/י ידע וניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים 2015-2018 בהדברת מזיקים ברשות אחת לפחות, בהיקף כספי שנתי של 100,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ).

תיאור כללי של העבודה:

הקבלן יבצע עבור העירייה עבודות הדברת מזיקים במוסדות עירונים, מרחובותיה וממגרשים ציבוריים ו/או ממגרשים ריקים/נטושים בתחום העירייה, מקוואות מים, כלי אצירת אשפה בהתאם לתכנית העבודה השנתית כקבוע בהסכם, וכן עפ"י קריאות מוקד ובהתאם להוראות המנהל אשר יימסרו לקבלן מעת לעת, הכול כמפורט וכמוסכם במסמכי מכרז זה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת תברואה בטלפון: 08-9951608 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי: 10/2019 שיפוץ מחלקת רכש

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ מחלקת רכש.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 10/03/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 11/04/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או תת ענפים רלוונטיים לפרויקט.

תיאור כללי של העבודה: עבודות פירוקים, בניה, חשמל ותקשורת, ריצוף, תקרות, חלונות וכו' כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 19/03/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי 09/2019 : שיפוץ מקלט בית ספר טללים

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ מקלט בית ספר טללים.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 10/03/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 11/04/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או תת ענפים רלוונטיים לפרויקט.

תיאור כללי של העבודה: פירוקים, שיפוצים מבניים, חשמל (כולל תאורה), מערכות תקשורת ריצופים, מע' אינסטלציה, אוורור וכו' כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 17/03/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.