רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי מס' 13/2020 להפעלת הגיל הרך בערד

עיריית ערד מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז למתן שירותי הפעלת מרכז טיפולי והעשרתי לגיל הרך – להפעלת תכניות איתור, מניעה וטיפול בילדים עם קשיים התפתחותיים ולקיים פעילויות העשרה לילדים ולמשפחה הכל כמפורט במסמכי המכרז לרבות נספח 1+ נספח 2 (להלן "מרכז לגיל הרך").

כללי 

1. הנך מוזמן בזאת להשתתף במכרז להפעלת הגיל הרך כמפורט בחוברת זו.

2. טפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 02/08/2020 שעה 12:00.

3. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

4. כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא, במסירה ידנית, הצעת מחיר בצירוף המסמכים הנדרשים בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה, עד לתאריך 03/09/2020 שעה 16:00.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שניתנה לבקשתו לטובת העירייה בנוסח המצורף לתנאי המכרז ללא תנאי, צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 50,000 . הערבות תהא בתוקף עד לתאריך 03/12/2020 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיון ותפסלנה על הסף.

6. בעת הדיון בהצעה, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. ועדת המכרזים רשאית לראות כבטלה כל הצעה המכילה תנאי ו/או הסתייגות.

8. על המציע לבדוק את פרטי המבנה הציבורי המוצע להשכרה וכל הקשור אליו, ואין עיריית ערד אחראית, בכל צורה שהיא, לפרטים אשר לא נבדקו על ידי המציע.

9. לברורים ניתן לפנות, ללשכת גזברית העירייה, בטלפון 08-9951604 בין השעות 09:00-14:00.   

מכרזים לשנת 2020 שהגשתם הסתיימה - מעודכן לתאריך 23.06.20

מכרזים לשנת 2019 שהגשתם הסתיימה

מכרזים לשנת 2018 שהגשתם הסתיימה

מכרזים לשנת 2017 שהגשתם הסתיימה

מכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה