רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי 33/2019 : שיפוץ שכונת מעוף – יהושפט בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ שכונת מעוף – יהושפט בערד .

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 15/09/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 24/10/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או 200 או תת ענפים רלוונטיים.

תאור כללי של העבודה:

עבודות פיתוח שונות, ריבוד כבישים, תאורת רחובות וכיוצ"ב, הכל כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 24/09/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת הביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז 23/2019: אספקת מכונת טאוט ייעודית לכבישים

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת מכונת טאוט ייעודית לכבישים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 3,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 15/09/2019 שעה 12:00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 22/10/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי הסף במכרז הינם כמפורט במסמך 1, חלק ב' למסמכי המכרז.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

תוקף ההצעה יהיה שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

לפרטים נוספים יש לפנות לעירייה לסגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה בטל' 08-9951770

מכרז פומבי 18/2019 - בדיקת יציבות עמודי תאורה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: בדיקת יציבות עמודי תאורה

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 08/09/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 03/10/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1.  ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בבדיקת יציבות עמודי תאורה ללא ביצוע חפירה (בארץ או בחו"ל).

2.  המציע נדרש לתת אחריות ליציבות העמוד כולל נזק לצד ג' וזאת בתנאי שהעמוד לא נפגע ע"י גורם חיצוני.

1.2.1.  3 שנים לפחות לעמוד תקין.(בהתאם לסעיף 6.9.4 למפרט הטכני)

1.2.2.  חצי שנה לפחות לעמוד אשר נדרשת החלפתו או תיקונו (בהתאם לסעיף 6.9.2 למפרט הטכני)

1.2.3.   לתקופה שתקבע ע"י הממצאים לעמוד בעל ליקויים קלים ובדיקה חוזרת (בהתאם לסעיף 6.9.3 למפרט הטכני)

3.  המציע נידרש להציג הוכחות לבדיקה וניטור של 30000 עמודים לפחות, באמצעות השיטה והציוד שיוצעו בארץ ו/או בחו"ל.

4.  על המציע להגיש עם מסמכי המכרז דוחות דוגמא הכוללים את כל הפרמטרים הנדרשים במפרט הטכני המיוחד (סעיף 6 למפרט הטכני).

תאור כללי של העבודה: בשטח הרשות ישנם כ-3000 עמודי תאורה בגבהים שונים – מ-4 ועד 12 מטר ובחתכים שונים. במהלך השנים חלק מעמודי התאורה נפגעו משיתוך (קורוזיה) ברמות שונות. במהלך העבודה יש לבצע בדיקה גורפת של כל עמודי תאורת רחובות, ללא ביצוע חפירה (פתיחת, ריצוף, אספלט וכו'). בדיקת עמודי תאורה תתבצע בליווי נציג מחלקת אחזקה של הרשות וכיוצ"ב הכל כמפורט בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

5.  העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

6. לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת אחזקה בטלפון: 08-9951613 בשעות 09:00 – 14:00.

                                                                                    

מכרז פומבי 06/2019 - החלפת גגות אסבסט בלוחות פאנל מבודד בעיריית ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: החלפת גגות אסבסט בלוחות פאנל מבודד בעיריית ערד

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 08/09/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 10/10/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1.        קבלן רשום בענף 100 סיווג א1 לפחות.

2.        ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בבניית גגות מפאנל מבודד בפרויקטים בהיקף של 400 אלף ₪ לפחות.

3.        המציע נדרש לתת אחריות מלאה של שנתיים לפחות לעבודה המבוצעת.

4.        המציע נידרש להציג אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה אגף אבק מזיק על היותו (או מי מטעמו) כרשום במרשם בעלי הרישיונות העוסקים באסבסט לפי סעיף 33 למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011.

5.        ציון מינימאלי נדרש במדדי האיכות של 21% מתוך 30% כמפורט בסעיף 7 למפרט הטכני.

תאור כללי של העבודה:

המבנים הקיימים במתחם עיריית ערד בחלקם נבנו בשיטה של בניה קלה בשנת 1962 גגות מבנים אלו בעלי חיפוי לוחות אסבסט גלי. במסגרת עבודה זו נדרש לבצע החלפה במבני מח' חינוך, מח' תברואה, מח' אחזקה, ומחלקת מחשוב של לוחות האסבסט לפאנל מבודד, לרבות ביצוע שינויים לגגות וחיזוק אגדים וכיוצ"ב, הכל כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

 תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 16/09/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת אחזקה. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת אחזקה בטלפון: 08-9951613 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי מס' 03/2019 להפעלת מוקד רפואה דחופה בערד - הזמנה להציע הצעות

עיריית ערד מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי מוקד רפואה דחופה (להלן "מכרז רפואה דחופה").

ניתן לעיין בטפסים, תנאי הסף ותנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il , החל מתאריך 04/09/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

 ביום 12/09/2019 יערך סיור ומפגש מציעים חובה. הסיור יצא מרחבת העירייה בשעה 11:00. ניתן להגיש שאלות, בקשת הבהרות, הערות והסתייגויות למסמכי המכרז לגב' אורטל פינטו על גבי מסמך וורד, לדוא"ל lishka_m@arad.muni.il, וזאת עד ליום 18/09/2019. מענה יינתן עד לתאריך 24/09/2019.

על המציע לצרף להצעתו את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז הנושאת את שמו בלבד.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בנוסח המצורף כמסמך ה1 למסמכי המכרז, על סך של  50,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 03/01/2020, העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות הבנקאית.

את ההצעה בשני עותקים, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש להכניס למעטפה סגורה, לפי העניין, שעליהן יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. בתוך כל מעטפה, תוכנס ההצעה הכספית, גם היא בתוך מעטפה סגורה, עם ציון שם המציע ומס' המכרז.

את מעטפות ההצעות יש להכניס – בנוכחות עובד העירייה שיהיה במקום - לתיבת המכרזים במשרד מנכ"ל העירייה ברח' הפלמ"ח 6 בערד לא יאוחר מ 03/10/2019 בשעה 16:00. את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה אחרת והיא תהיה זכאית לבטל את המכרז ו/או לשנות אותו עד להגשת ההצעות, ואין בפרסומו משום התחייבות כלשהי כלפי המציע או מי מטעמו.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

מכרז מס' 20/2019 שרותי תכנון, ניהול ותאום תכנון, עבור פרויקט מיתון תנועה בדרכים קיימות בערד על ידי הצרת דרכים והוספת שבילי אופניים

עיריית ערד מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור שרותי תכנון, ניהול ותאום תכנון, לפרויקט מיתון תנועה, הכולל הצרת דרכים, מדרכות והוספת שבילי אופניים, ברחובות: בן יאיר, יאשיהו, קנאים ודרך חברון בערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי המכרז וטפסי ההצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 01/09/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית עד ליום 03/10/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד בלשכת מנכ"ל העירייה. מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.

תנאי הסף ותיאור העבודה הם כמפורט במסמכי המכרז.

ביצוע העבודות נשוא המכרז ממומן על ידי משרד התחבורה. ביצוע העבודות מותנה בקיום תקציב מאושר כדין. אם יתקבל רק חלק מהתקציב הנדרש, רשאית העירייה לבצע רק חלק מהעבודות.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

סיור מציעים חובה, יתקיים ביום 10/09/2019בשעה 11:00 נפגשים ברחבת עיריית ערד – מחלקת הנדסה.

לברורים ניתן לפנות, למנהל פרויקטים במחלקת הנדסה, בוריס ויטקובסקי בטלפון 08-9951769 בין השעות 09:00-14:00.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

מכרז פומבי מס' 30/2019 - מתן שרותי אכיפה ושירותים משפטיים

עיריית ערד מזמינה בזאת משרדי עורכי דין, להגיש הצעות למתן שרותי אכיפה ושירותים משפטיים (להלן "ההצעה").

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 01/09/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 03/10/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי הסף הם כמפורט בדף ההנחיות וההסברים המהווים חלק ממסמכי המכרז. מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.                                                              

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם חברת "קרן רמון" להפעלת מועדון הטייסת, וזאת עפ"י פירוט בחוות הדעת המצורפת למודעה באתר העירייה. 

אדם הסבור כי קיים ספק המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לעריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת החינוך העירונית בפקס :  08-9951752 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951638), עד ליום 29.9.2019 בשעה 10:00 בבוקר.

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם " רשות ניקוז ים המלח " לצורך תכנון טיילת היקפית סובבת ערד שמחברת בין העיר לנחלים סביבה.

·  "רשות ניקוז ים המלח" היא הגוף המוסמך על פי חוק לעסוק ולבצע עבודות ניקוז, שיקום ופיתוח ערוצי נחל שבתחום שיפוטה.

·  עבודת תכנון הטיילת דורשת ידע וניסיון מוכח בתחום שיקום נחלים וסביבתם ובכלל זה טיפול להסדרת הניקוז בנחל, טיפול והסדרת כל מעגל החיים בנחל (החי והצומח) וטיפול והסדרת הנושאים הארכיאולוגיים בנחל (בתיאום ואישור רשות העתיקות) וכן על הכשרת שטחים בסביבת הנחלים לצרכים עירוניים כדוגמת נופש, גנים וספורט.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את העבודה הרשומה מעלה, רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום ה' 26 בספטמבר  2019 בשעה 10:00 בבוקר ולהביא את השגתו ופרטי הספק אליו הוא מתייחס כמי שמסוגל לבצע את העבודה כאמור.

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם " רשות ניקוז ים המלח " לצורך תכנון וביצוע פרויקט שיקום ראש נחל יעלים.

·  "רשות ניקוז ים המלח" היא הגוף המוסמך על פי חוק לעסוק ולבצע עבודות ניקוז, שיקום ופיתוח ערוצי נחל שבתחום שיפוטה.

·  עבודה זו דורשת ידע וניסיון מוכח בתחום שיקום נחלים וסביבתם ובכלל זה טיפול להסדרת הניקוז בנחל, שיקום המפגעים שנוצרו בנחל ובסביבתו, טיפול והסדרת כל מעגל החיים בנחל (החי והצומח), טיפול והסדרת הנושאים הארכיאולוגיים בנחל (בתיאום ואישור רשות העתיקות) וכן על הכשרת שטחים בסביבת הנחלים לצרכים עירוניים כדוגמת נופש, גנים וספורט בדגש החיבור של הנחל לאזור התעשייה ומניעת הישנות המפגעים בעתיד. 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את העבודה הרשומה מעלה, רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום ה' 26 בספטמבר  בשעה 10:00 בבוקר ולהביא את השגתו ופרטי הספק אליו הוא מתייחס כמי שמסוגל לבצע את העבודה כאמור.

מכרז פומבי: 27/2019 שיפוץ שרותים בב"ס חב"ד בנים –"אור מנחם"

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ שרותים בב"ס חב"ד בנים –"אור מנחם".

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 25/08/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 26/09/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או בתת ענפים

תאור כללי של העבודה: פירוקים של רכיבי מבניים ומערכות שונות, עב' מים, ביוב, חשמל, תאורה, אינסטלציה, מערכות מחיצות, עב' גמר וכיוצ"ב כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 04/09/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי: 26/2019 בית ספר "טללים" – פיתוח חצר והנגשה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: בית ספר "טללים" – פיתוח חצר והנגשה.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 25/08/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 26/09/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או 200 או תת ענפים רלוונטיים לפרויקט.

תאור כללי של העבודה: עבודות פיתוח וכו', כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 03/09/2019 בשעה 11:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי: 24/2019

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיקום מגרש ספורט בית ספר טללים.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 25/08/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

 ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 26/09/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או תת ענפים רלוונטיים לפרויקט.

 המלצות מגופים ציבוריים על ביצוע עבודות דומות ב 3 שנים אחרונות.

תיאור כללי של העבודה: עבודות פירוק, חפירה, מילוי מהודק, אספלט, ציפוי וסימון וכול', כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 03/09/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי מס' 22/2019 הפעלת בית אוכל/פאב/בית קפה

עיריית ערד (להלן ה"עירייה") מזמינה בזה הצעות להפעלת בית אוכל / פאב / בית קפה בנכס ברחוב המכבים 9/1 – קריית אומנים ישנה (להלן : "הנכס"), המצוי בשכונת ראשונים בערד.

הנכס משמש כיום כבית קפה/מסעדה ("נישה"), ונמצא במגרש מס' 900 המיועד לשימוש מבני ציבור ע"פ ת.ב.ע 24 / 03 / 130.

הזוכה במכרז (להלן: "השוכר") יתאים על חשבונו כל הנדרש בנכס על-מנת לקבל רישיון עסק ולהפעלת הפאב.  בנוסף לכך, השוכר ישלם לעירייה דמי שכירות חודשיים כפי שהוצעו על ידו במכרז.

תנאי סף להשתתפות במכרז הוא כושרו וניסיונו של המציע להפעיל את העסק. המבחן לקביעת כושרו של המציע יהיה ניסיונו בהפעלת עסק דומה במשך שלוש שנים אחרונות ברציפות וכי אין לו חובות לעירייה או היסטוריה של צבירת חובות.

בבחירת הזוכה במכרז מבין המציעים אשר עברו את תנאי הסף, תתחשב העירייה בראש ובראשונה בגובה דמי השכירות אשר יוצעו במכרז.

תקופת השכירות תהיה למקסימום – 60 חודשים, כאשר כל 12 חודשים תתחדש תקופת השכירות אוטומטית, אלא אם הודיעה העירייה אחרת, עד 90 יום לפני תום כל שנת שכירות לפי החוזה.

למסמכי המכרז יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת עפ"י הנוסח המצורף על סך של 50,000 ₪. הצעה ללא ערבות כאמור ו/או בנוסח שונה תפסל על הסף.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה / הסתייגויות 08.09.2019 שעה 16:00.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים יש להכניס במעטפה סגורה, כשעליה מצוין מכרז פומבי  2/2019 ולהפקידם ידנית (לא לשלוח בדואר), בתיבת מכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה ,לא יאוחר מתאריך 22.09.2019 עד השעה 16.00. מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה ל – 1,000  ₪ לכל מעטפה, שישולמו במחלקת הגבייה ולא יוחזרו. זאת בהתאם לשעות קבלת הקהל במחלקת גבייה שהן: יום א' – משעה 08.30 – 12.30, משעה 16.00 – 18.30, יום ב' – סגור, יום ג' – 08.30 – 15.30, יום ד' – 08.30 – 12.30, יום ה' – 08.30 – 12.30. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרד מזכירת וועדת המכרזים ו/או באתר האינטרנט העירוני www.arad.muni.il .

סיור בנכס ייערך בתאריך 03.09.2019, בשעה 11:00 בבוקר. המפגש בבניין העירייה. בדבר פרטים נוספים יש לפנות לגב' מרטין פיירשטיין בטל' 08-9951604.

עו"ד ניסן בן חמו,  ראש העיר

מכרז פומבי: 9/2019 מכרז להשכרת מבני תעשיה בשכירות בלתי מוגנת בערד

מכרז פומבי:  9/2019

מכרז להשכרת מבני תעשיה בשכירות בלתי מוגנת בערד.

החברה הכלכלית לערד בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות מכל אדם המעוניין לשכור מבנה תעשייתי, המצוי באזור התעשייה בערד ואשר פרטיו מפורטים להלן, בשכירות בלתי מוגנת למטרות של אחסנה ו/או הקמת מפעל ו/או שימוש תעשייתי אחר.

1.    שטח של 1400 מ"ר במבנה ברחוב הפלדה 19, ערד

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל  ברח' חן 34, ערד. החל  מיום חמישי, 08/08/2019 תמורת  1,000  ₪ שיגבו ולא יוחזרו.  תשלום במשרדי  החכ"ל בימים  ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00.

ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית לגבי כל מבנה בנפרד, עד לתאריך  27.8.2019 בשעה 16:00  לתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל. רשאי להגיש הצעה למכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי החכ"ל במועדים הנ"ל.

סיור מציעים במבנים יתקיים ביום רביעי 21.8.2019 בשעה 9:00 יוצאים ממשרדי החברה הכלכלית בערד.

בנוסף להצעה הכספית בגין דמי השכירות, על המציע לפרט את תכניתו לגבי אופי השימוש במבנה, מס' מועסקים, אומדן ההשקעות הנדרשות במבנה ובפעילות וכיוצ"ב.

אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה  רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרדי החכ"ל  בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00-16:00.

בברכה

לילי שפי, מנכ"לית

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם חברת גבעתי מעצבים בע"מ  לשיקום וטיפול ב"פסל" שבכיכר 31 בכניסה לעיר ערד וזאת עפ"י פירוט המצ"ב.

העבודה כוללת: טיפול בקורוזיה שבמבנה ה"פסל", טיפול בצבע, החלפת פרספקס שחוק, תיקון וטיפול בגרפיקה שמתפוררת, טיפול במודולי הלד המאירים את "הפסל".

אדם הסבור כי קיים ספק המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לעריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום  08.09.19 בשעה 10:00 בבוקר.

מכרז 07/2019: הפעלת אתר פסולת "זוהר" בערד

החברה הכלכלית לערד בע"מ (להלן "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות מקבלנים לתפעול אתר האשפה העירוני כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מ – 21/7/2019 תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום בהנהלת החשבונות במשרדי החכ"ל  בימים  א'- ה'  בין  השעות 08:30–16:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי החכ"ל.

ההצעה תוגש בשני עותקים במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד, עד ליום 20/08/2019 בשעה 16:00  לתיבת המכרזים שבחכ"ל.

תנאי הסף להשתתפות במכרז הוא ניסיון קודם בהפעלת אתר אשפה ברשות מקומית בתקופה של שלוש שנים לפחות, בחמש השנים האחרונות.

סיור קבלנים חובה יערך בתאריך 04/08/2019.

אי השתתפות בסיור תמנע השתתפות במכרז. נפגשים בשעה 11:30 במשרדי החברה הכלכלית.

לברורים, הסתייגויות ושאלות נוספות ניתן לפנות במייל לגב' לילי שפי, מנכ"לית החכ"ל  במייל: lilly@kalkalit-arad.co.il

החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב החכ"ל ביכולתו של המציע.

ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד ה08/08 למייל office@kalkalit-arad.co.il

לילי שפי

מנכ"לית החברה הכלכלית לערד בע"מ

מכרז פומבי מס' 29/2019 לתפעול מתחם הקאנטרי קלאב בעיר ערד

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מבקשת לקבל הצעות לתפעול מתחם הקאנטרי קלאב החדש בעיר ערד, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות ההסכם המצורף אליהם על נספחיו.

1.       ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  תחת לשונית "שירות לתושב" – תת לשונית "מכרזים" החל מתאריך 17/07/2019 בשעה 12:00.

2.       את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 3,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

3.       תנאי סף: הינם כמפורט בסעיף 3 למסמכי המכרז.

4.       העירייה תקיים מפגש מציעים ביום 23/07/2019 בשעה 12:00 המפגש מתחיל בחדר הישיבות חרמון במתחם העירייה בערד ומשם ימשיך המפגש לאתר הקאנטרי.

5.       השתתפות במפגש המציעים הינה חובה - על נציג המשתתף במכרז להיות נוכח במפגש המציעים, וזאת כתנאי להשתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו.

6.       על המציע להמציא את הצעתו במסירה ידנית בלבד, בצרוף המסמכים הנדרשים לרבות הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל העירייה, וזאת עד לתאריך 31/07/2019 שעה 16:00. הצעה שתגיע או תימסר לאחר שעה זו במועד האמור לא תתקבל.

7.       לברורים ושאלות ניתן לפנות למנכ"לית החכ"ל הגב' לילי שפי בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00 – 14:00.

8.       העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

                                                       עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

מכרז פומבי מס' 06/2019- עדכון

  שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת בערד 

ברצוננו להודיע על הארכת מכרז 06/2019 לתאריך 31/12/2019.

 זאת במטרה לספק מידע מקצועי נוסף בנוגע לתשתיות החשמל לערד.

על תוצאות הבדיקה המקצועית שהחברה מקיימת תבוא הודעה נוספת בהקדם.

בברכה,

לילי שפי

מנכ"ל החברה הכלכלית לערד

שאלות ותשובות להצעות מחיר לשירותי יעוץ בתחום הקמת מתקני יצור אנרגיה מגז עבודה מס' 91/19

רוכלות לאירועי פסטיבל ערד 2019

בתאריך 19/08/2019 בין השעה 21:00-19:00 ובתאריכים 22/08/19-20/08/19 בין השעות 20:30-18:30 ימי י'ח– כ''א באב התשע''ט, יערכו אירועי פסטיבל ערד ברובע אומנים ובתאריך 20/08/19 בין השעות 22:30-20:30 ובתאריכים 22/08/19-21/08/19 בין השעות 23:00-21:00 יתקיימו הופעות בקריית אומנים.

עיריית ערד, מבקשת כדלקמן:

א.       לקבל הצעות מחיר להקמת דוכן אחד לרוכלות מזון ומשקאות בכל המוקד בנפרד ודוכן אחד לממכר בירה ויין בלבד בקריית אומנים במסגרת השעות פעילות האירועים.

ב.        כמו כן משריינים 7 מקומות ללא עלות לטובת אמנים תושבי העיר בלבד.

7 ההצעות הראשונות יורשו להציג את אמנותם. פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת אירועים 08-9951696

 

להלן ההגבלות:

-          מחיר הצעה בקריית אומנים ורובע אומנים לאירוע יחיד לא יפחת  מ 350 ₪ לדוכן אחד.

-          גודל שטח הרוכלות לא יעלה על 6 מ"ר.

-          הרוכל יחויב בקבלת רשיון עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968.

-          להסרת כל ספק, רוכל אשר לא יהיה בידו רישיון כחוק, גם אם הצעתו הוכרזה זוכה, לא תאושר פעילותו עם כל המשתמע מכך.

-          עיריית ערד תספק לרוכל מזון שבקריית האומנים, חיבור חשמל של 16 A בלבד.

-          כל זכיין זכאי לדוכן  אחד בלבד

 

להלן האיסורים:

-          איסור מכירת מזון מן החי.

-          איסור מכירת שתיה קלה בבקבוקי זכוכית ובפחיות.

-          איסור מכירת תרסיסי קצף וספגטי וכל סוג אחר.

 

במוקדים תותר מכירת מזון כדלקמן:

-           שערות סבתא.

-           פופקורן.

-           פיצה.

-           מפלי שוקולד.

-           קרפים על בסיס מים.

-           שתייה קלה

-          בירה ויין כפוף לרישיון עסק נפרד והיתר משטרתי

 

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה למחלקת הרכש בעיריית ערד עד לתאריך 22/07/19 בשעה 16:00. הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל ולא תידון.

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף/לשנות /לבטל את כמות הדוכנים ,הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם .

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ורשאית לנהל מומ עם המציעים תוך שמירה על עקרונות השיויון וההגינות.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר לאוניד חזן – מנהל הפיקוח העירוני   טל-  08-9951618.

מכרז פומבי מס' 28/2019 לתפעול מתחם הקאנטרי קלאב בעיר ערד

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מבקשת לקבל הצעות לתפעול מתחם הקאנטרי קלאב החדש בעיר ערד, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות ההסכם המצורף אליהם על נספחיו.

1.       ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  תחת לשונית "שירות לתושב" – תת לשונית "מכרזים" החל מתאריך 23/06/2019 בשעה 12:00.

2.       את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 3,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

3.       תנאי סף: הינם כמפורט בסעיף 3 למסמכי המכרז.

4.       העירייה תקיים מפגש מציעים ביום 02/07/2019 בשעה 12:00 המפגש מתחיל בחדר הישיבות חרמון בתחם העירייה בערד ומשם ימשיך המפגש לאתר הקאנטרי.

5.       השתתפות במפגש המציעים הינה חובה - על נציג המשתתף במכרז להיות נוכח במפגש המציעים, וזאת כתנאי להשתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו.

6.       לברורים ושאלות ניתן לפנות למנכ"לית החכ"ל הגב' לילי שפי בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00 – 14:00.

7.       העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

עו"ד ניסן בן חמו

ראש העירייה

לקבלת מסמכי המכרז לחץ כאן.

מכרז פומבי מס' 06/2019- עדכון

  • המועד להגשת מכרז  6/2019 לשיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת בערד שונה  ל 1.9.2019.
  • מפגש מציעים נוסף  יתקיים בתאריך 2/7 בשעה 11:00., יציאה ממשרדי החברה הכלכלית לערד בע"מ.
  • עקב ריבוי הפניות, ידחה מועד מתן התשובות לשאלות "שותף אסטרטגי בתחום האנרגיה" ל 24/6/2019.

 לילי שפי, מנכ"לית החברה הכלכלית  לערד

לקבלת תרגום לאנגלית יש ללחוץ כאן

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 08/2019 - השכרת מבני תעשיה בשכירות בלתי מוגנת בערד

החברה הכלכלית לערד בע"מ (להלן "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות מכל אדם המעוניין לשכור מבנה תעשייתי, המצוי באזור התעשייה בערד ואשר פרטיו מפורטים להלן, בשכירות בלתי מוגנת למטרות של אחסנה ו/או הקמת מפעל ו/או שימוש תעשייתי אחר.

1.    מבנה ברחוב הפלדה 23

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל  ברח' חן 34, ערד. החל  מיום ראשון, 1.6.19  תמורת  1,000  ₪ שיגבו ולא יוחזרו.  תשלום במשרדי  החכ"ל בימים  ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00.

ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית לגבי כל מבנה בנפרד, עד לתאריך  23.6.19 בשעה 16:00  לתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל. רשאי להגיש הצעה למכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי החכ"ל במועדים הנ"ל.

סיור מציעים במבנים יתקיים ביום שלישי  11.6.19 בשעה 12:00יוצאים ממשרדי החברה הכלכלית בערד.

בנוסף להצעה הכספית בגין דמי השכירות, על המציע לפרט את תכניתו לגבי אופי השימוש במבנה, מס' מועסקים, אומדן ההשקעות הנדרשות במבנה ובפעילות וכיוצ"ב.

אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה  רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרדי החכ"ל  בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00-16:00

מכרז פומבי מס' 21/2019 למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית ערד

עיריית ערד (להלן ה"עירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית ערד

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה / הסתייגויות 5.6.2019 שעה 16:00.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים יש להכניס במעטפה סגורה, כשעליה מצוין מכרז פומבי  21/2019 ולהפקידם ידנית (לא לשלוח בדואר), בתיבת מכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, לא יאוחר מתאריך 26.06.2019 עד השעה 16.00. מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה ל – 200₪ לכל מעטפה, שישולמו במחלקת הגבייה ולא יוחזרו. זאת בהתאם לשעות קבלת הקהל במחלקת גבייה שהן: יום א' – משעה 08.30 – 12.30, משעה 16.00 – 18.30, יום ב' – סגור, יום ג' – 08.30 – 15.30, יום ד' – 08.30 – 12.30, יום ה' – 08.30 – 12.30. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרד מזכירת וועדת המכרזים ו/או באתר האינטרנט העירוני www.arad.muni.il .

בדבר פרטים נוספים יש לפנות לגב' אורטל פינטו בטל' 08-9951703.

מכרז פומבי 19/2019 - שיפוץ אולם ספורט עיינות ומגרש אתלטיקה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ אולם ספורט עיינות ומגרש אתלטיקה.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 01/05/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 30/05/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או תת ענפים מתאימים למהות העבודה.

תאור כללי של העבודה: עבודות פיתוח שונות, שביל ריצה, ריצופים, עפר וכו', עבודות שיפוצים שונות במבנה, אלומיניום, דלתות, אינסטלציה, חשמל, תאורה  וכו' הכל כפי שמתואר בכתב כמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 13/05/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00-14:00.

מכרז פומבי מס' 06/2019 : שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת

1. מוזמנות בזה הצעות להתקשרות שעניינה שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת עבור ההחברה הכלכלית לערד בע"מ.

2. האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.

3. את כל מסמכי המכרז יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו www.arad.muni.il. את הצעתו, בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים כדין וכמפורט במסמכי המכרז, יגיש המציע בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה הכלכלית לערד בע"מ ברחוב חן 34, מרכז מסחרי, ערד בקומה 1, זאת עד לתאריך 15.07.2019 בשעה 12:00.

4. תשלום בסך 5000 ₪ שייגבה עבור הגשת הצעה ולא יוחזר, ישולם במשרדי החכ"ל או באשראי בטלפון 08-9951878 (שרון) בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00-15:00.    

5. סיור מציעים יתקיים ביום שלישי 21/05/2019 בשעה 12:30 יציאה ממשרדי החברה הכלכלית.

6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה  רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע.

7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע באתר האינטרנט.

8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.

9. לבירורים נוספים ניתן לפנות לגב' לילי שפי בטלפון 08-9951888.

בברכה לילי שפי, מנכ"לית