רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי 10/2019: שימוש והקמת מתקני פרסום והכוונה בעיר ערד

החברה הכלכלית לערד (להלן "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות מחברות לשימוש והקמת מתקני פרסום והכוונה בעיר ערד. טפסים, תכניות, תנאי מכרז וטפסי הצעה ניתן לקבל במשרדי החכ"ל החל מ03/10/2019 תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במשרדי החכ"ל. 

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 07/11/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל.

תנאי הסף להשתתפות במכרז : על המציע להיות בעל ניסיון עבודה מוכח של שלוש שנים לפחות בשתי רשויות מקומיות בהתקנה, בתחזוקה ובפרסום של שילוט חוצות, בהיקף דומה לפחות לזה שבמכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי החכ"ל.

החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון רשאית החכ"ל להתחשב ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 22/10/2019 בשעה 10:00, נפגשים במשרדי החכ"ל.

השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

הילה צחי

מ"מ מנכ"לית החכ"ל

מכרז פומבי 33/2019 : שיפוץ שכונת מעוף – יהושפט בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ שכונת מעוף – יהושפט בערד .

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 15/09/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 24/10/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או 200 או תת ענפים רלוונטיים.

תאור כללי של העבודה:

עבודות פיתוח שונות, ריבוד כבישים, תאורת רחובות וכיוצ"ב, הכל כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 24/09/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת הביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז 23/2019: אספקת מכונת טאוט ייעודית לכבישים

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת מכונת טאוט ייעודית לכבישים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 3,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 15/09/2019 שעה 12:00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 22/10/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי הסף במכרז הינם כמפורט במסמך 1, חלק ב' למסמכי המכרז.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

תוקף ההצעה יהיה שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

לפרטים נוספים יש לפנות לעירייה לסגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה בטל' 08-9951770

מכרז פומבי 06/2019 - החלפת גגות אסבסט בלוחות פאנל מבודד בעיריית ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: החלפת גגות אסבסט בלוחות פאנל מבודד בעיריית ערד

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 08/09/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 10/10/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1.        קבלן רשום בענף 100 סיווג א1 לפחות.

2.        ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בבניית גגות מפאנל מבודד בפרויקטים בהיקף של 400 אלף ₪ לפחות.

3.        המציע נדרש לתת אחריות מלאה של שנתיים לפחות לעבודה המבוצעת.

4.        המציע נידרש להציג אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה אגף אבק מזיק על היותו (או מי מטעמו) כרשום במרשם בעלי הרישיונות העוסקים באסבסט לפי סעיף 33 למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011.

5.        ציון מינימאלי נדרש במדדי האיכות של 21% מתוך 30% כמפורט בסעיף 7 למפרט הטכני.

תאור כללי של העבודה:

המבנים הקיימים במתחם עיריית ערד בחלקם נבנו בשיטה של בניה קלה בשנת 1962 גגות מבנים אלו בעלי חיפוי לוחות אסבסט גלי. במסגרת עבודה זו נדרש לבצע החלפה במבני מח' חינוך, מח' תברואה, מח' אחזקה, ומחלקת מחשוב של לוחות האסבסט לפאנל מבודד, לרבות ביצוע שינויים לגגות וחיזוק אגדים וכיוצ"ב, הכל כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

 תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 16/09/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת אחזקה. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת אחזקה בטלפון: 08-9951613 בשעות 09:00 – 14:00.