רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

עדכון מס' 1 למכרז 04/2019 - שימוש במסלול מרוצים ערד ושת"פ כלכלי

  • מתן תשובות למכרז נדחה ליום 21.03.19.
  • מועד הגשת הצעות נדחה בהתאם לתאריך 28.03.19 בשעה 16:00.
  • אין שינוי בשאר פרטי המכרז.

לילי שפי, מנכ"לית החברה הכלכלית לערד בע"מ

מכרז פומבי: 15/2019 מכרז לביצוע הדברת מזיקים בשטחי העיר ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: הדברת מזיקים בשטחי העיר ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 10/03/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה (הנחה ממחיר מקסימום – נספח ט') תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 11/04/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:         

א.המשתתף בעל רישיון מדביר מטעם המשרד להגנת הסביבה.

ב. המשתתף בעל היתרי הדברה תקפים  (היתר לקטילת חרקים והיתר לקטילת מכרסמים) מטעם משרד להגנת הסביבה עפ"י תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975 ועל פי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו - 2016

ג. המשתתף בעל היתר מהמשרד להגנת הסביבה לשימוש בחומרים מסוכנים (רעלים).

ד.המשתתף בעל רישיון עסק תקף להדברה תברואית.

ה. המשתתף בעל/י ידע וניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים 2015-2018 בהדברת מזיקים ברשות אחת לפחות, בהיקף כספי שנתי של 100,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ).

תיאור כללי של העבודה:

הקבלן יבצע עבור העירייה עבודות הדברת מזיקים במוסדות עירונים, מרחובותיה וממגרשים ציבוריים ו/או ממגרשים ריקים/נטושים בתחום העירייה, מקוואות מים, כלי אצירת אשפה בהתאם לתכנית העבודה השנתית כקבוע בהסכם, וכן עפ"י קריאות מוקד ובהתאם להוראות המנהל אשר יימסרו לקבלן מעת לעת, הכול כמפורט וכמוסכם במסמכי מכרז זה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת תברואה בטלפון: 08-9951608 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי: 10/2019 שיפוץ מחלקת רכש

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ מחלקת רכש.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 10/03/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 11/04/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או תת ענפים רלוונטיים לפרויקט.

תיאור כללי של העבודה: עבודות פירוקים, בניה, חשמל ותקשורת, ריצוף, תקרות, חלונות וכו' כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 19/03/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי 09/2019 : שיפוץ מקלט בית ספר טללים

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ מקלט בית ספר טללים.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 10/03/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 11/04/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או תת ענפים רלוונטיים לפרויקט.

תיאור כללי של העבודה: פירוקים, שיפוצים מבניים, חשמל (כולל תאורה), מערכות תקשורת ריצופים, מע' אינסטלציה, אוורור וכו' כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 17/03/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי מס' 04/2019 לשימוש במסלול מרוצים ערד ושת"פ כלכלי

החברה הכלכלית לערד בע"מ (להלן "החברה", "המזמין" או "המסלול") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשרות לטובת שיתוף פעולה אסטרטגי-כלכלי במסלול מרוצים ערד (להלן "המסלול") ובכללם יוזמה וניהול פעילות של "נהיגה ספורטיבית" (כהגדרתה בחוק הנהיגה הספורטיבית) ו"נהיגה מתקדמת" (כהגדרתה ב"נוהל נהיגה מתקדמת" של המסלול – ראה נספח טו') (להלן: "הפעילות"). מודגש שגם היקף משמעותי של פעילות במסלול לא יקנה בלעדיות משום סוג ולמסלול נשמרת הזכות לשווק ולהפעיל פעילויות של מתחרים ואחרים לפי שיקול דעתו הבלעדית של מנהל המסלול.

1. תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל-12 (שניים עשר) חודשים עם אופציות להארכת ההתקשרות ל- 2 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת עד ל- 36 חודשים בסה"כ. האופציה תתחדש מאליה, אלא אם מי מהצדדים מודיע על הפסקת ההתקשרות 120 יום לפני תום כל תקופה בכתב.

2. עלות רכישת מסמכי המכרז הינה 1,000 ₪ כולל מע"מ. את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי החברה הנמצאים במרכז המסחרי, בניין שיא, קומה א' בערד. כל מתעניין רשאי לצפות ללא תשלום במסמכי המכרז כפי שיפורסמו החל מתאריך 24/02/2019 באתר העירייה בכתובת www.arad.muni.il. ניתן לשלם בעבור רכישת המסמכים אף בהעברה בנקאית לפני הגשת הצעה. יש לצרף אישור העברה או קבלה של החברה הכלכלית לניירת ההגשה.

3. תנאי סף להשתתפות במכרז. יש לצרף להצעה פירוט לגבי כל אחד מתנאי הסף:

3.1 על המציע להיות בעל ניסיון קודם בניהול פעילות של "נהיגה ספוקרטיבית" בהתאם לחוק, ניהול פעילות של "נהיגה מתקדמת" והפקת ארועי נהיגה כמפורט להלן:

3.2. בעל ניסיון ב-3 אתרים שונים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות.

3.3. הפיק וניהל 10 ארועים לפחות של "נהיגה ספורטיבית" בהתאם לחוק הישראלי  בשנתיים האחרונות.

3.4. הפיק וניהל 10 ארועים לפחות של "נהיגה מתקדמת" בשנתיים האחרונות.

3.5. הפעיל מערך שיווק, מכירות ותפעול של 3 אנשים לפחות בשנתיים האחרונות ברציפות.

3.6. מכר ל- 500 איש ול- 5 חברות / קבוצות לפחות פעילויות נהיגה בשנתיים האחרונות במצטבר.

3.7. לחברה יכולת מוכחת להעמדת כלי רכב/אופנועים ספורטיביים / מתאימים למסלול במסלול בהיקף שלא יקטן מ-6 כלים תוך 3 חודשים מחתימת ההסכם ולמשך כל תקופת ההסכם.

4. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המזמין הממוקמת במשרדי המזמין במרכז המסחרי, בניין שיא, קומה א' בערד, וזאת עד ליום 21/03/2019 בשעה 16:00. על המעטפה ירשם: "מכרז פומבי מס' 04/2019 לשימוש במסלול מרוצים ערד ושת"פ כלכלי". המעטפה תכלול את כל מסמכי המכרז לרבות הסכם ההתקשרות ונספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד עם חותמת וחתימת מורשה החתימה של המציע, ולרבות צירוף כל המסמכים ו/או האישורים כמפורט לעיל ובמסמכי המכרז.

 

עדכון מס' 1 למכרז 4/2019:

  • מתן תשובות למכרז נדחה ליום 21.03.19.
  • מועד הגשת הצעות נדחה בהתאם לתאריך 28.03.19 בשעה 16:00.
  • אין שינוי בשאר פרטי המכרז.

עדכון מס' 2 למכרז 4/2019 -  תשובות לשאלות הבהרה:

 

 

                                                                                                   לילי שפי, מנכ"לית החברה הכלכלית לערד