רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

בקשות להצעות מחיר למלווה למנהלת מחלקת תיירות של עיריית ערד

עיריית ערד וחברה כלכלית לערד בע"מ מבקשות לקבל הצעות מחיר למלווה למנהלת מחלקת תיירות של עיריית ערד לכנס התיירות הבינלאומי בברלין שיתקיים בחודש מרץ 2018 בין התאריכים 4-8 .

תנאי סף נדרשים:

1.      ניסיון מוכח בכנסי תיירות בינלאומיים.

2.      דובר/ת השפה הגרמנית על בוריה.

תנאים נוספים:

1.      קשרי עבודה עם סוכני נסיעות בחו"ל – יתרון

2.      הנציג שיבחר מחויב להתלוות לנציג העירייה ביריד למשך 10 שעות לפחות בכל יום מימי היריד.

תמורה:

מחיר המקסימום להתקשרות כאמור, לא יעלה על 1,000 יורו.

העבודה תבוצע כנגד חשבונית מס

השיפוי כאמור כולל את כל ההוצאות והעלויות הנלוות לביצוע העבודה לרבות טיסה, לינה, אש"ל וכיוצ"ב.

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה עד לתאריך 2 בפברואר יום ראשון בשעה 12:00  במשרדי החברה הכלכלית, בנין שיא, מרכז מסחרי ערד.

הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו.

החברה הכלכלית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

עם המציע הזוכה ייחתם הסכם.

מכרז פומבי: 01/2020 - מכרז לביצוע החלפת קירוי גגות וחיזוק שלד הפלדה בשלושה מבנים ברח' פלדה 19, 21, 23 באזור התעשיה ערד.

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: החלפת קירוי גגות וחיזוק שלד הפלדה בשלושה מבנים ברח' פלדה 19, 21, 23 – אזור תעשיה ערד. 

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 07/01/2020 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 02/02/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1.      קבלן רשום, בענף 100 או 150 בצירוף תעודת רישום בפנקס הקבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969.

2.      המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות לזו שבמכרז, במהלך 7 שנים האחרונות ובהיקף הכספי המתאים.

3.      המציע נדרש להציג הסכם לביצוע עבודות אסבסט בפרויקט זה, עם קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים ובתוקף לביצוע עבודה באסבסט -צמנט, ממשרד להגנת הסביבה.

תאור כללי של העבודה:

הפרויקט מתייחס להחלפת קירוי גגות אסבסט, בשלושה מבנים קיימים ברחוב פלדה 19, 21, 23 באזור תעשיה בערד. המבנים נבנו בשנות ה- 80 המוקדמות כמבנים תעשייתיים, כאשר הגגות עשויים קונסטרוקציית פלדה וקירוי ע"י לוחות אסבסט גלי. במקום לוחות  האסבסט הקיימים יבוצע חיפוי  ע"י פנלים מבודדים. עבודת חיזוק הגגות נדרשת לצורך התקנת פנלים פוטו-וולטאים.

המבנה ברחוב פלדה 23 – ריק.

המבנה ברחוב פלדה 21 – משמש כמחסן ויש לתאם את אופן ביצוע העבודה.

המבנה ברחוב פלדה 19 – חצי המבנה ריק וחצי הנוסף משמש את "דפוס אביב" – יש לתאם את אופן ביצוע העבודה. 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 14/01/2020 בשעה 11:00 נפגשים ברח' הפלדה 19 בערד. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למנהל פרויקטים במחלקת הנדסה, בוריס ויטקובסקי בטלפון 08-9951769 בין השעות 09:00-14:00.

מכרז פומבי: 35/2019 החלפת חלונות בבריכה המקורה בקאנטרי ערד.

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: החלפת חלונות בבריכה המקורה בקאנטרי ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 22/12/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 28/01/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או קבלן אלומיניום מוכר ע"י גופים ציבוריים או מגיש 3 המלצות מגופים ציבוריים על ביצוע  עבודות ב 3 שנים האחרונות בהיקף שמעל 500 אלף כ"א.

תאור כללי של העבודה:

פירוקים חלונות ישנים, טיפול ושיקום בטונים, יצור והרכבה אלומיניום חדש, עב' גמר שונות וכד'.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 07/01/2020 בשעה 11:00 נפגשים במחלקת הביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.       

מכרז פומבי 34/2019 - קרצוף, ריבוד, סימון וצביעת כבישים ברחובות הגלעד, עיינות/הספורט בעיר ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: קרצוף, ריבוד, סימון וצביעת כבישים ברחובות הגלעד, עיינות/הספורט בעיר ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 22/12/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 28/01/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1.1.    קבלן רשום בענף 100חובה

1.2.    ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים - חובה  

1.3.    המציע נדרש לתת אחריות מלאה של שנה לפחות לעבודה המבוצעת חובה

1.4.    3 המלצות כתובות על ביצוע  עבודות קרצוף וריבוד כבישים בשנתיים האחרונות בהיקף של  500 אלף ₪ לפחות - חובה

תאור כללי של העבודה:

העירייה מעוניינת לביצוע לבצוע עבודות קרצוף כבישים, ריבוד, סימון וצביעת כבישים ברחוב הגלעד,עיינות/הספורט בעיר ערד. הכול כמפורט בכתב הכמויות והתוכניות המצורפת לרבות:

·         עבודות חפירה והחלפת תשתית.

·         ישום שכבות מצע לאחר חפירה ועיבוד שתית.

·         הכנת השטח לפני ביצוע ריבוד אספלט הכולל בין היתר את עבודות סימון תוואי קיים ומדידות.

·         קרצוף כביש קיים.

·         ישום רשתות גיאוגריד מסוג "C HATALIT" בין שכבות האספלט (לחיזוק האספלט).

·         ריבוד של שכבות אספלטיות.

·         סימון וצבעת הכביש.

·         הכנת תיקי מסירה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 07/01/2020 בשעה 12:30 נפגשים במחלקת אחזקה. השתתפות בסיור הינה חובה כדי להשתתף במכרז.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת אחזקה בטלפון: 08-9951613 בשעות 09:00 – 14:00.         

מכרז פומבי 06/2019 - החלפת גגות אסבסט בלוחות פאנל מבודד בעיריית ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: החלפת גגות אסבסט בלוחות פאנל מבודד בעיריית ערד

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 08/09/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 10/10/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1.        קבלן רשום בענף 100 סיווג א1 לפחות.

2.        ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בבניית גגות מפאנל מבודד בפרויקטים בהיקף של 400 אלף ₪ לפחות.

3.        המציע נדרש לתת אחריות מלאה של שנתיים לפחות לעבודה המבוצעת.

4.        המציע נידרש להציג אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה אגף אבק מזיק על היותו (או מי מטעמו) כרשום במרשם בעלי הרישיונות העוסקים באסבסט לפי סעיף 33 למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011.

5.        ציון מינימאלי נדרש במדדי האיכות של 21% מתוך 30% כמפורט בסעיף 7 למפרט הטכני.

תאור כללי של העבודה:

המבנים הקיימים במתחם עיריית ערד בחלקם נבנו בשיטה של בניה קלה בשנת 1962 גגות מבנים אלו בעלי חיפוי לוחות אסבסט גלי. במסגרת עבודה זו נדרש לבצע החלפה במבני מח' חינוך, מח' תברואה, מח' אחזקה, ומחלקת מחשוב של לוחות האסבסט לפאנל מבודד, לרבות ביצוע שינויים לגגות וחיזוק אגדים וכיוצ"ב, הכל כפי שמתואר בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

 תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 16/09/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת אחזקה. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת אחזקה בטלפון: 08-9951613 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי מס' 06/2019- עדכון

  שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת בערד 

ברצוננו להודיע על הארכת מכרז 06/2019 לתאריך 31/12/2019.

 זאת במטרה לספק מידע מקצועי נוסף בנוגע לתשתיות החשמל לערד.

על תוצאות הבדיקה המקצועית שהחברה מקיימת תבוא הודעה נוספת בהקדם.

בברכה,

לילי שפי

מנכ"ל החברה הכלכלית לערד

תוצאות זוכים במכרזים

מכרז פומבי מס' 06/2019 : שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת

1. מוזמנות בזה הצעות להתקשרות שעניינה שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת עבור ההחברה הכלכלית לערד בע"מ.

2. האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.

3. את כל מסמכי המכרז יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו www.arad.muni.il. את הצעתו, בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים כדין וכמפורט במסמכי המכרז, יגיש המציע בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה הכלכלית לערד בע"מ ברחוב חן 34, מרכז מסחרי, ערד בקומה 1, זאת עד לתאריך 15.07.2019 בשעה 12:00.

4. תשלום בסך 5000 ₪ שייגבה עבור הגשת הצעה ולא יוחזר, ישולם במשרדי החכ"ל או באשראי בטלפון 08-9951878 (שרון) בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00-15:00.    

5. סיור מציעים יתקיים ביום שלישי 21/05/2019 בשעה 12:30 יציאה ממשרדי החברה הכלכלית.

6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה  רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע.

7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע באתר האינטרנט.

8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.

9. לבירורים נוספים ניתן לפנות לגב' לילי שפי בטלפון 08-9951888.

בברכה לילי שפי, מנכ"לית