רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת להתקשר  עם חברת "ביפר תקשורת ישראל בע"מ"  לחידוש הסכם שרות  למערכות התרעה בפני רעידות אדמה הקיימות במוסדות חינוך של העירייה.המערכת הותקנה ע"י חברת "ביפר תקשורת ישראל בע"מ"

אדם הסבור כי קיים ספק והוא מסוגל לבצע את העבודה נשוא ההתקשרות, רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום 19.4.20 שעה 10:00 בבוקר.

מכרז פומבי: 07/2020 מכרז לביצוע עבודות פיתוח וניקוז בחצר בית ספר יעלים בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע מכרז לביצוע עבודות פיתוח וניקוז בחצר בית ספר יעלים בערד. 

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 02/04/2020 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 30/04/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1.       קבלן רשום, בענף 100 או 200 בצירוף תעודת רישום בפנקס הקבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969.

2.       המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות לזו שבמכרז, במהלך 7 שנים האחרונות ובהיקף הכספי המתאים.

תיאור עבודה:

הפרויקט מתייחס להסדרת ניקוז בחצר המרכזית של בית ספר יעלים בערד. המבנים בבית ספר עברו חיזוק נגד רעידות אדמה והחצר המרכזית בתום ביצוע החיזוק רוצפה מחדש, אולם היבטי הניקוז לא נלקחו בחשבון, על כן נדרשת הסדרה. כמו כן, במסגרת העבודות תבוצע הנגשת מבנה כיתות החטיבה הצעירה לאנשים עם מוגבלויות.

העבודה כוללת:

1.       פירוק רצועת ריצוף אבן משתלבת, חפירה והתקנת תעלת ניקוז מודולריות הכוללות רשת עליונה מפלדה מגולוונת לקליטת נגר עילי.

2.       תיקוני ריצוף סביב התעלה.

3.       ביצוע של בור ניקוז ע"י קדיחה, התקנת צינור ושרוול בד גיאוטכני להחדרת מי נגר לתת הקרקע.

4.       ביצוע קיר תומך ומדרגות טרומיות, יציקת רמפה וריצוף בכניסה למבנה כיתות החטיבה הצעירה.

5.       ביצוע מעקות, מאחזי יד וגדרות.  

6.       כל העבודות הנלוות הדרושות לביצוע מושלם של העבודות לעיל.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 07/04/2020 בשעה 11:00 נפגשים ברחוב יהודה 16 בערד. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות, למנהל פרויקטים במחלקת הנדסה, בוריס ויטקובסקי בטלפון 08-9951769 בין השעות 09:00-14:00.