רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז 09/2019: הפעלת אתר פסולת "זוהר" בערד

החברה הכלכלית לערד בע"מ (להלן "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות מקבלנים לתפעול אתר האשפה העירוני כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מ – 21/7/2019 תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום בהנהלת החשבונות במשרדי החכ"ל  בימים  א'- ה'  בין  השעות 08:30–16:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי החכ"ל.

ההצעה תוגש בשני עותקים במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד, עד ליום 20/08/2019 בשעה 16:00  לתיבת המכרזים שבחכ"ל.

תנאי הסף להשתתפות במכרז הוא ניסיון קודם בהפעלת אתר אשפה ברשות מקומית בתקופה של שלוש שנים לפחות, בחמש השנים האחרונות.

סיור קבלנים חובה יערך בתאריך 04/08/2019.

אי השתתפות בסיור תמנע השתתפות במכרז. נפגשים בשעה 11:30 במשרדי החברה הכלכלית.

לברורים, הסתייגויות ושאלות נוספות ניתן לפנות במייל לגב' לילי שפי, מנכ"לית החכ"ל  במייל: lilly@kalkalit-arad.co.il

החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב החכ"ל ביכולתו של המציע.

לילי שפי

מנכ"לית החברה הכלכלית לערד בע"מ

מכרז פומבי מס' 29/2019 לתפעול מתחם הקאנטרי קלאב בעיר ערד

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מבקשת לקבל הצעות לתפעול מתחם הקאנטרי קלאב החדש בעיר ערד, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות ההסכם המצורף אליהם על נספחיו.

1.       ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  תחת לשונית "שירות לתושב" – תת לשונית "מכרזים" החל מתאריך 17/07/2019 בשעה 12:00.

2.       את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 3,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

3.       תנאי סף: הינם כמפורט בסעיף 3 למסמכי המכרז.

4.       העירייה תקיים מפגש מציעים ביום 23/07/2019 בשעה 12:00 המפגש מתחיל בחדר הישיבות חרמון במתחם העירייה בערד ומשם ימשיך המפגש לאתר הקאנטרי.

5.       השתתפות במפגש המציעים הינה חובה - על נציג המשתתף במכרז להיות נוכח במפגש המציעים, וזאת כתנאי להשתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו.

6.       על המציע להמציא את הצעתו במסירה ידנית בלבד, בצרוף המסמכים הנדרשים לרבות הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל העירייה, וזאת עד לתאריך 31/07/2019 שעה 16:00. הצעה שתגיע או תימסר לאחר שעה זו במועד האמור לא תתקבל.

7.       לברורים ושאלות ניתן לפנות למנכ"לית החכ"ל הגב' לילי שפי בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00 – 14:00.

8.       העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

                                                       עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

מכרז פומבי מס' 06/2019- עדכון

  שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת בערד 

ברצוננו להודיע על הארכת מכרז 06/2019 לתאריך 31/12/2019.

 זאת במטרה לספק מידע מקצועי נוסף בנוגע לתשתיות החשמל לערד.

על תוצאות הבדיקה המקצועית שהחברה מקיימת תבוא הודעה נוספת בהקדם.

בברכה,

לילי שפי

מנכ"ל החברה הכלכלית לערד

שאלות ותשובות להצעות מחיר לשירותי יעוץ בתחום הקמת מתקני יצור אנרגיה מגז עבודה מס' 91/19

רוכלות לאירועי פסטיבל ערד 2019

בתאריך 19/08/2019 בין השעה 21:00-19:00 ובתאריכים 22/08/19-20/08/19 בין השעות 20:30-18:30 ימי י'ח– כ''א באב התשע''ט, יערכו אירועי פסטיבל ערד ברובע אומנים ובתאריך 20/08/19 בין השעות 22:30-20:30 ובתאריכים 22/08/19-21/08/19 בין השעות 23:00-21:00 יתקיימו הופעות בקריית אומנים.

עיריית ערד, מבקשת כדלקמן:

א.       לקבל הצעות מחיר להקמת דוכן אחד לרוכלות מזון ומשקאות בכל המוקד בנפרד ודוכן אחד לממכר בירה ויין בלבד בקריית אומנים במסגרת השעות פעילות האירועים.

ב.        כמו כן משריינים 7 מקומות ללא עלות לטובת אמנים תושבי העיר בלבד.

7 ההצעות הראשונות יורשו להציג את אמנותם. פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת אירועים 08-9951696

 

להלן ההגבלות:

-          מחיר הצעה בקריית אומנים ורובע אומנים לאירוע יחיד לא יפחת  מ 350 ₪ לדוכן אחד.

-          גודל שטח הרוכלות לא יעלה על 6 מ"ר.

-          הרוכל יחויב בקבלת רשיון עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968.

-          להסרת כל ספק, רוכל אשר לא יהיה בידו רישיון כחוק, גם אם הצעתו הוכרזה זוכה, לא תאושר פעילותו עם כל המשתמע מכך.

-          עיריית ערד תספק לרוכל מזון שבקריית האומנים, חיבור חשמל של 16 A בלבד.

-          כל זכיין זכאי לדוכן  אחד בלבד

 

להלן האיסורים:

-          איסור מכירת מזון מן החי.

-          איסור מכירת שתיה קלה בבקבוקי זכוכית ובפחיות.

-          איסור מכירת תרסיסי קצף וספגטי וכל סוג אחר.

 

במוקדים תותר מכירת מזון כדלקמן:

-           שערות סבתא.

-           פופקורן.

-           פיצה.

-           מפלי שוקולד.

-           קרפים על בסיס מים.

-           שתייה קלה

-          בירה ויין כפוף לרישיון עסק נפרד והיתר משטרתי

 

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה למחלקת הרכש בעיריית ערד עד לתאריך 22/07/19 בשעה 16:00. הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל ולא תידון.

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף/לשנות /לבטל את כמות הדוכנים ,הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם .

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ורשאית לנהל מומ עם המציעים תוך שמירה על עקרונות השיויון וההגינות.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר לאוניד חזן – מנהל הפיקוח העירוני   טל-  08-9951618.

מכרז פומבי מס' 28/2019 לתפעול מתחם הקאנטרי קלאב בעיר ערד

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מבקשת לקבל הצעות לתפעול מתחם הקאנטרי קלאב החדש בעיר ערד, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות ההסכם המצורף אליהם על נספחיו.

1.       ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  תחת לשונית "שירות לתושב" – תת לשונית "מכרזים" החל מתאריך 23/06/2019 בשעה 12:00.

2.       את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 3,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

3.       תנאי סף: הינם כמפורט בסעיף 3 למסמכי המכרז.

4.       העירייה תקיים מפגש מציעים ביום 02/07/2019 בשעה 12:00 המפגש מתחיל בחדר הישיבות חרמון בתחם העירייה בערד ומשם ימשיך המפגש לאתר הקאנטרי.

5.       השתתפות במפגש המציעים הינה חובה - על נציג המשתתף במכרז להיות נוכח במפגש המציעים, וזאת כתנאי להשתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו.

6.       לברורים ושאלות ניתן לפנות למנכ"לית החכ"ל הגב' לילי שפי בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00 – 14:00.

7.       העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

עו"ד ניסן בן חמו

ראש העירייה

לקבלת מסמכי המכרז לחץ כאן.

מכרז פומבי מס' 06/2019- עדכון

  • המועד להגשת מכרז  6/2019 לשיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת בערד שונה  ל 1.9.2019.
  • מפגש מציעים נוסף  יתקיים בתאריך 2/7 בשעה 11:00., יציאה ממשרדי החברה הכלכלית לערד בע"מ.
  • עקב ריבוי הפניות, ידחה מועד מתן התשובות לשאלות "שותף אסטרטגי בתחום האנרגיה" ל 24/6/2019.

 לילי שפי, מנכ"לית החברה הכלכלית  לערד

לקבלת תרגום לאנגלית יש ללחוץ כאן

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 08/2019 - השכרת מבני תעשיה בשכירות בלתי מוגנת בערד

החברה הכלכלית לערד בע"מ (להלן "החכ"ל") מזמינה בזה הצעות מכל אדם המעוניין לשכור מבנה תעשייתי, המצוי באזור התעשייה בערד ואשר פרטיו מפורטים להלן, בשכירות בלתי מוגנת למטרות של אחסנה ו/או הקמת מפעל ו/או שימוש תעשייתי אחר.

1.    מבנה ברחוב הפלדה 23

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל  ברח' חן 34, ערד. החל  מיום ראשון, 1.6.19  תמורת  1,000  ₪ שיגבו ולא יוחזרו.  תשלום במשרדי  החכ"ל בימים  ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00.

ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית לגבי כל מבנה בנפרד, עד לתאריך  23.6.19 בשעה 16:00  לתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל. רשאי להגיש הצעה למכרז רק מי שרכש את מסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי החכ"ל במועדים הנ"ל.

סיור מציעים במבנים יתקיים ביום שלישי  11.6.19 בשעה 12:00יוצאים ממשרדי החברה הכלכלית בערד.

בנוסף להצעה הכספית בגין דמי השכירות, על המציע לפרט את תכניתו לגבי אופי השימוש במבנה, מס' מועסקים, אומדן ההשקעות הנדרשות במבנה ובפעילות וכיוצ"ב.

אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה  רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרדי החכ"ל  בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00-16:00

מכרז פומבי מס' 21/2019 למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית ערד

עיריית ערד (להלן ה"עירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית ערד

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה / הסתייגויות 5.6.2019 שעה 16:00.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים יש להכניס במעטפה סגורה, כשעליה מצוין מכרז פומבי  21/2019 ולהפקידם ידנית (לא לשלוח בדואר), בתיבת מכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, לא יאוחר מתאריך 26.06.2019 עד השעה 16.00. מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה ל – 200₪ לכל מעטפה, שישולמו במחלקת הגבייה ולא יוחזרו. זאת בהתאם לשעות קבלת הקהל במחלקת גבייה שהן: יום א' – משעה 08.30 – 12.30, משעה 16.00 – 18.30, יום ב' – סגור, יום ג' – 08.30 – 15.30, יום ד' – 08.30 – 12.30, יום ה' – 08.30 – 12.30. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרד מזכירת וועדת המכרזים ו/או באתר האינטרנט העירוני www.arad.muni.il .

בדבר פרטים נוספים יש לפנות לגב' אורטל פינטו בטל' 08-9951703.

מכרז פומבי 19/2019 - שיפוץ אולם ספורט עיינות ומגרש אתלטיקה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ אולם ספורט עיינות ומגרש אתלטיקה.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 01/05/2019 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 9951612 – 08, בימים - ב' , ד' ו-ה' בין השעות: 13.00-16.00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 30/05/2019 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 או תת ענפים מתאימים למהות העבודה.

תאור כללי של העבודה: עבודות פיתוח שונות, שביל ריצה, ריצופים, עפר וכו', עבודות שיפוצים שונות במבנה, אלומיניום, דלתות, אינסטלציה, חשמל, תאורה  וכו' הכל כפי שמתואר בכתב כמויות ובמפרט הטכני, ובהתאם למסמכי המכרז הרשומים ברשימת המסמכים בחוברת המכרז ובטופס החוזה.

תוקף הצעת הקבלן לפחות שישה (6) חודשים מיום קבלתה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 13/05/2019 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00-14:00.

מכרז פומבי מס' 06/2019 : שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת

1. מוזמנות בזה הצעות להתקשרות שעניינה שיתוף פעולה לייזום, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה והאנרגיה המתחדשת עבור ההחברה הכלכלית לערד בע"מ.

2. האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.

3. את כל מסמכי המכרז יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו www.arad.muni.il. את הצעתו, בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים כדין וכמפורט במסמכי המכרז, יגיש המציע בשני עותקים (מקור + העתק) במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה הכלכלית לערד בע"מ ברחוב חן 34, מרכז מסחרי, ערד בקומה 1, זאת עד לתאריך 15.07.2019 בשעה 12:00.

4. תשלום בסך 5000 ₪ שייגבה עבור הגשת הצעה ולא יוחזר, ישולם במשרדי החכ"ל או באשראי בטלפון 08-9951878 (שרון) בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00-15:00.    

5. סיור מציעים יתקיים ביום שלישי 21/05/2019 בשעה 12:30 יציאה ממשרדי החברה הכלכלית.

6. אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. בבחירת ההצעה הזוכה  רשאית החכ"ל להתחשב גם ביכולתו הכלכלית של המציע.

7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע באתר האינטרנט.

8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.

9. לבירורים נוספים ניתן לפנות לגב' לילי שפי בטלפון 08-9951888.

בברכה לילי שפי, מנכ"לית