עיריית ערד מזמינה קבלת הצעות במסגרת קול קורא רשותי 001 לפרויקטים בנושא "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה" באמצעות ו/או במימון הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה.

קול קורא זה הינו ראשון מסוגו במסגרתו הרשות פונה באופן יזום לקהילה המקומית, לקבלת הצעות לביצוע פרויקטים, כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילת הרשות. מטרת קול קורא זה לאפשר לקהילות שונות ברשות הכרה מעמיקה עם הסביבה הפיזית והאנושית-חברתית, לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה, להעצים את תחושת השייכות למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה.

הגופים הרשאים להגיש בקשות

קבוצות תושבים שמעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה/העיר (לדוגמא- גינות קהילתיות, טיפוח שטחים פתוחים או כל נושא סביבתי אחר). הקבוצות פועלות לפחות שנתיים ומוכרות לרשות המקומית, כל קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות שהיא ביצעה כקבוצה בשנתיים האחרונות

(דוגמאות לקבוצות קיימות- וועדת איכות הסביבה, קבוצות נשים, קבוצות הפועלות לשיפור רווחת העיר, תנועות נוער וכו'...)

1. היקף תקציב

היקף התקציב שתעמיד הרשות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת הקול קורא זה הינו: עד 60,000 ₪ . כל קבוצה תקבל תמיכה בגובה 20,000 ₪ .סה"כ יזכו שלוש יוזמות.

מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

2. תנאי סף

 א. היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר. התמיכה במסגרת הקול קורא זה תינתן רק עבור פעילות/פרויקטים נשוא בקשת התמיכה, שטרם החל בביצועם בעת פרסום הקול קורא זה. מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן, ורק עבור פרויקטים שלא ממומנים/ימומנו במסגרת תקצוב אחר.

ב. הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי.

ג. מסמכי הקול קורא צריכים לכלול:

· הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה.

· תיאור הפרויקט המוצע- התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:

    - ייחודיות הרעיון וחשיבותו

     - תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן

     - מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה

     - תכנון, הקמה ושימוש

     - שילוב היבטיים פיזיים וחברתיים

· אבני דרך לביצוע

· לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה

· פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע

· תוכנית לשיתוף הקהילה

·  תיאור הפעילות שביצעו הקבוצות במהלך השנתיים האחרונות

ד.  בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה

3.  אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה

לאחר שהקבוצה הגישה את הטפסים ע"פ כל תנאי הסף, היוזמות ידונו בוועדת היגוי הכוללת נציגות מהרשות המקומית, המשרד להגנת הסביבה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי.

קבוצה שמוכיחה כי קיימת שנתיים (25 נקודות)

זמן קיום הקבוצה

ניקוד

קבוצה הפועלת שנתיים

10

קבוצה הפועלת 2-4

20

מעל 4 שנים

25

הפרויקט מקדם נושאים באיכות הסביבה (25 נקודות)

הפרויקט מערב קהילה ממגזרים שונים (25 נקודות)

מעורבות קהילתית

ניקוד

כן

25

לא

0

קיימת תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן

תוכנית לתחזוקה ושימור

ניקוד

כן

25

לא

0

 התמיכה תינתן בכל פרויקט עבור הרכיבים הבאים בלבד:

·  תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות ורכישת חומרים לצורך ביצוע הפעילות.

·  הרשות לא תממן הוצאות עבור כוח אדם.

·  הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא תתקבל כתחליף לחשבונית בשום מקרה.

בעת הגשת דרישת התשלום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי, הדיווח המקצועי יכלול תיעוד של התהליך- לפני, במהלך ואחרי.

התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד.

4.      תנאי תשלום

א.      לא ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה המאושר לתמיכה החתומה ע"י הרשות המקומית.

ב.      דיווח על מטרת הרכישות שבוצעו ובצירוף חשבוניות וקבלות בגין ההוצאות על סך 100% מהפעילות.

ג.       בפרסומים לגבי הפרויקט צוינה השתתפות הרשות והמשרד להגנת הסביבה.

ד.      הגשת דרישת תשלום יכולה להיעשות בשלבים שונים של ביצוע הפעילות, אך עד לתאריך ____________ יתקבלו סך כל החשבוניות.

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 15/11/18 לגב' שרית מויאל למייל saritm@negevenv.org.il

לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא, ניתן לפנות לגב' שרית מויאל בטלפון 08-9953224.