קול קורא מספר 02/2020 הזמנה להציע הצעות לאספקת שרותי ניהול ופעול מסלול המרוצים בערד

1.              כללי

1.1.        החברה הכלכלית לערד בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף, להגיש הצעות לאספקת שירותי ניהול ותפעול מסלול המרוצים בערד, המופעל ע"י החברה.

1.2.        יובהר כי מתן השירות מחייב ידע ומומחיות מיוחדים, וכן יחסי אמון מיוחדים מול הנהלת החברה.

1.3.        המסמכים המהווים את מסמכי הקול הקורא (להלן: "מסמכי הקול הקורא"), הנם כדלקמן:

1.3.1.  מסמך 1:      הזמנה זו להגיש הצעות להליך דנן, על כל צורפותיה ונספחיה.

1.3.2.  מסמך 2:      הצעה כספית.

1.3.3.  מסמך 3:      הסכם התקשרות בין החברה לבין המציע שהצעתו תזכה בהליך, לרבות צורפותיו ונספחיו.

1.4.        מסמכי הקול הקורא מפרטים את שלבי הקול הקורא, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי הקול הקורא ולהשיבם לחברה כשהם חתומים על ידו.

2.              תקופת ההתקשרות

2.1.        תקופת ההתקשרות הינה לשנה ממועד החתימה על הסכם זה. לחכ"ל תהיה אופציה להודיע לנותן השירות על הארכת ההסכם ל-2 תקופות נוספות, כל אחת באורך של עד שנה. הזוכה יהא מחויב להמשיך במתן השירותים בכל תקופות האופציה לפי תנאי ההסכם.                                                                                                

2.2.        מובהר כי לחברה שיקול דעת בלעדי ומוחלט, בכל הנוגע לקביעה על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור לעיל.

2.3.        מובהר כי הגשת ההצעה, בחלקה הנוגע לניהול המסלול, הינה אישית וכי גם תאגיד שמגיש הצעה צריך להגישה עבור מועמד אישי ועל בסיס המועמד עצמו ועמידתו בתנאי הסף, תיבחן ההצעה, לא ניתן להחליף את המועמד, אלא רק ובתנאי, הסכמת ראש החכ"ל, בכתב ומראש ובכפוף לעמידת המחליף בכל תנאי הסף.

2.4.        מובהר כי יהיה על הזוכה לבצע את שירותי הניהול בעצמו, והוא לא יהיה רשאי להעביר את ניהול המסלול או כל חלק ממנה לקבלן משנה או מי מטעמו.

3.              לוחות זמנים

3.1.        הגשת ההצעות

3.1.1.  ההצעות תוגשנה, לא יאוחר מיום 01.10.2020 עד השעה 13:00 (להלן: "מועד הגשת ההצעות"), וזאת באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת: office@kalkalit-arad.co.il.

3.1.2.  הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות, לא תיבדקנה.

3.1.3.  החברה רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שפרסמה הודעה על כך באתר האינטרנט של החברה.

קול קורא מס' 01/2020 להצבה והפעלת מתקני פרסום והכוונה בעיר ערד

החברה הכלכלית לערד (להלן "החכ"ל")  מזמינה בזה הצעות מחברות  להצבה והפעלת מתקני פרסום והכוונה בעיר ערד.

ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד  ליום 27.10.2020 בשעה  14:00  לתיבת המכרזים במשרדי החכ"ל.

על המציע להיות בעל ניסיון בתחומים הרלוונטים (פרסום, מדיה, עיתונות), המציע יפרט את ניסיונו ויצרף אסמכתאות להוכחת הניסיון.

החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב החכ"ל  ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 13.10.2020 בשעה  15:00, נפגשים במשרדי החכ"ל.

את מסמכי הקול קורא ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל  ברח' חן 34, ערד. החל  מיום שלישי, 13.10.2020 תמורת  600 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במשרדי החכ"ל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00.

השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף בהליך. מציע שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לבירורים ניתן לפנות למשרדי החכ"ל בטלפון: 08-9951888 בשעות  09:00 – 14:00.