הקצאת מבנים

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מבנים לצורכי ציבור לשנים 2019-2020

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשות שהוגשו להקצאת מבנים לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001 6/2002 7/2004 "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" והודעה זו על פיהם. להלן המבנים המבוקשים להקצאה והעמותות המבקשות;

 

כתובת הנכס

שם העמותה המבקשת

מס' העמותה

גוש

חלקה

מטרת השימוש

נחל 66

"איחוד הצלה ישראל"

580465979

38241

300

פעילות העמותה

 

כל המבקש להתנגד להקצאת הקרקע לעמותה המפורטת לעיל או להתייחס להקצאה או לעמותה רשאי לפנות בכתב תוך 45 יום מיום פרסום הודעה זו. לפרטים ניתן לפנות לאחראית הנכסים עו"ד גלית אופק בטלפון 08-9951722 או במייל: galit_o@arad.muni.il. מתן רשות שימוש במקרקעין יהיו על פי תבחינים לקבלת רשות שימוש במקרקעין לשימושים לעיל. כפי שאושר במועצת העיר, בהתאם לנוהל משרד הפנים.

 

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מבנים לצרכי ציבור

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשה שהוגשה להקצאת מבנה לצרכי ציבור לשנים 2019-2020 כמפורט להלן.

ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והודעה זו על פיהם.

עיריית ערד פרסמה באתר האינטרנט של העירייה תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית  ופירוט הנכסים אשר העירייה מעמידה להקצאה. נא לעיין לפני מילוי הטפסים  באתר האינטרנט של העירייה www.arad.muni.il. את הטפסים יש למלא בכתב יד קריא וברור (לא להדפיס) ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. רק בקשות שמולאו במלואן ידונו בוועדת הקצאות.

יש למסור את הבקשות במעטפה סגורה עד ליום  25.09.19 בשעה 15:45 במשרד אחראית נכסי העירייה. מודגש בזאת  כי ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים על העמותה, והגורם המצוין בפרסום זה מחויב לשאת בעלות הפרסום. תשלום זה יהווה תנאי להעלאת הבקשה לדיון בוועדתה ההקצאות, ויש להסדיר תוך 30 יום מיום פרסום זה.

לשאלות ובירורים יש לפנות לעו"ד גלית אופק, אחראית נכסים  בימים א'- ה' 15:45- 08:00. טל': 08-9951722.

 

כתובת הנכס

שם העמותה המבקשת

מס' עמותה

גוש

חלקה

גודל הנכס

מטרת השימוש

ענבלים 5 (גן ילדים צד שמאל)

רשת גני חב"ד

580141026

38243

102

132.12

גן ילדים

 

פרוגרמה מבני ציבור ומגרשים פנויים - עיריית ערד