הקצאת מבנים

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מבנים לצורכי ציבור לשנים 2019-2020

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשות שהוגשו להקצאת מבנים לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001 6/2002 7/2004 "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" והודעה זו על פיהם. להלן המבנים המבוקשים להקצאה והעמותות המבקשות;

 

כתובת הנכס

שם העמותה המבקשת

מס' העמותה

גוש

חלקה

מטרת השימוש

נחל 66

"איחוד הצלה ישראל"

580465979

38241

300

פעילות העמותה

 

כל המבקש להתנגד להקצאת הקרקע לעמותה המפורטת לעיל או להתייחס להקצאה או לעמותה רשאי לפנות בכתב תוך 45 יום מיום פרסום הודעה זו. לפרטים ניתן לפנות לאחראית הנכסים עו"ד גלית אופק בטלפון 08-9951722 או במייל: galit_o@arad.muni.il. מתן רשות שימוש במקרקעין יהיו על פי תבחינים לקבלת רשות שימוש במקרקעין לשימושים לעיל. כפי שאושר במועצת העיר, בהתאם לנוהל משרד הפנים.

 

פרוגרמה מבני ציבור ומגרשים פנויים - עיריית ערד