בתקופה הקרובה יפקדו סוקרים מטעם הרשות את בתי העסקים בעיר. הסוקרים יצלמו וימדדו את השלטים הקיימים בפועל לצורך חיוב אגרת שילוט, בכפוף לחוק עזר לערד ( מודעות ושלטים ), התש"ע – 2010.

אלו מבעלי עסקים אשר אינם מעוניינים לכלול שלטי פרסום, הטעוני אגרה, מתבקשים להסירם עד לתאריך 31 דצמבר 2021.

כל שלט שאותר בזמן הסקר ולא הוסר עד 31 דצמבר 2021, יחויב במלוא האגרה!!

כמו כן, במהלך ביצוע הסקר, תתבקשו למלא טופס בקשת רישיון להצבת שילוט, אשר יאושר בהתאם לחוק העזר.

מידע נוסף ניתן לקבל במחלקת תברואה:

טלפון: 9951608- 08,  9951644- 08