הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מבנים לצרכי ציבור 2019-2020

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשות שהוגשו להקצאת מבנים לצרכי ציבור כמפורט להלן.

ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והודעה זו על פיהם.

עיריית ערד פרסמה באתר האינטרנט של העירייה תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית  ופירוט הנכסים אשר העירייה מעמידה להקצאה. נא לעיין לפני מילוי הטפסים  באתר האינטרנט של העירייה www.arad.muni.il. את הטפסים יש למלא בכתב יד קריא וברור (לא להדפיס) ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. רק בקשות שמולאו במלואן ידונו בוועדת הקצאות.

יש למסור את הבקשות במעטפה סגורה עד ליום  11.08.20 בשעה 15:45 במשרד אחראית נכסי העירייה. מודגש בזאת  כי ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים על העמותה, והגורם המצוין בפרסום זה מחויב לשאת בעלות הפרסום. תשלום זה יהווה תנאי להעלאת הבקשה לדיון בוועדתה ההקצאות, ויש להסדיר תוך 30 יום מיום פרסום זה.

לשאלות ובירורים יש לפנות לעו"ד גלית אופק, אחראית נכסים  בימים א'- ה' 15:45- 08:00. טל': 08-9951722.

 

כתובת הנכס

שם העמותה המבקשת

מס' העמותה

גוש

חלקה

מטרת השימוש

שמעון 40/1

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38209

10

גן ילדים

שמעון 40/2

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38209

10

גן ילדים

אגוז 8/2

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38201

27

גן ילדים

שמעון 9/1

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38218

36

גן ילדים

חן 55

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38210

6

גן ילדים

הדס 10/2

גני ילדים  ומעונות בית יעקב

580053999

38231

14

גן ילדים

 

אתרוג 14/1

גני ילדים  ומעונות בית יעקב

580053999

38234

32

גן ילדים

אתרוג 14/2

גני ילדים  ומעונות בית יעקב

580053999

38234

32

גן ילדים

אתרוג 14/3

גני ילדים  ומעונות בית יעקב

580053999

38234

32

גן ילדים

שאול המלך 9              (5 גנים)

גני ילדים ומעונות בית יעקב

580053999

38256

15

גן ילדים

 

 

שמעון 44

עמותת גלע"ד

580340404

38209

8

גן ילדים/מעון

חן 58

ויצו

580057321

38210

58

מעון יום