הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשות שיוגשו להקצאת מבנים לצרכי ציבור כמפורט להלן:

ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ”ל 5/2001 , 6/2002 , 7/2004 והודעה זו על פיהם. עיריית ערד פרסמה באתר האינטרנט של העירייה תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית ופירוט הנכסים אשר העירייה מעמידה להקצאה. נא לעיין לפני מילוי הטפסים  באתר האינטרנט של העירייה www.arad.muni.il . את הטפסים יש למלא בכתב יד קריא וברור (לא להדפיס) ולצרף את כל המסמכים הרלבנטיים. יש למסור את הבקשה במעטפה סגורה עד ליום  02.06.20  בשעה 15:45 במשרד אחראית נכסי העירייה. מובהר לידיעת המחזיקים שגוף או עמותה שלא יגישו בקשה כמתחייב בנוהל או  יסדיר חוזה כמתחייב בנוהל,  עלול לאבד את החזקה וצפוי להיות מפונה מהנכס. לשאלות ובירורים יש לפנות לעו"ד גלית אופק, אחראית נכסים בטלפון: 08-9951722.

כתובת

תב"ע

גודל הנכס

גוש

חלקה

מגרש

תיק בניין

ייעוד המבנה

שם העמותה

מס' עמותה

מטרת השימוש

חן 8'

5/127/03/24

172.4

38201

90

a90

301

ש.ציבורי/מקלט

תנועת בני עקיבא

580040343

פעילות נוער

דוכיפת 42 א

24/במ/5

107

38240

254

 

1237

ש.ציבורי/מקלט

מתנ"ס

510623754

אומנויות לחימה

דוכיפת 37

24/במ/5

91

38240

255

 

1224

ש.ציבורי/מקלט

איגוד גמלאי המשטרה והשב"ס

580034908

פעילות העמותה

אגמית 10

24/במ/5/5

91

38237

165

65

1233

ש.ציבורי/מקלט

עמידר

520017393

מועדון סמובר

הבשור 2

24/במ/1/76

91

38242

184

 

1312

ש.ציבורי/מקלט

ארגון גמלאי צה"ל

580007235

פעילות העמותה

נורית 14

13/107/03/24

91

38211

49

170

331

ש.ציבורי/מקלט

מתנ"ס

510623754

חוגי תופים

חן 11/4

4/16/1 (127)

62.2

38201

34

14

303

מגורים

אגודת יד שרה

580030104

השאלת ציוד רפואי

חן 51

106/03/24

350

38210

11

942

507

מבנה ציבור

מתנ"ס

510623754

קונסרבטוריון

הספורט 3

24/10/2013

114

38223

12

 

469

מבנה ציבור

ניצן

580058808

אבחון תלמידים ליקויי למידה