בעלי עסקים שימו לב!

לאור המצב *הנכם זכאים לפטור מארנונה עבור החודשיים הקרובים (נובמבר-דצמבר)*

(אם חלה ירידה של 25% בהכנסות בחודשיים האחרונים, ספ'- אוק').

לכל הפרטים ניתן לפנות לחברה הכלכלית ערד (לנינה, בטל' 08-9951888)

או לרשות לעסקים קטנים ובינוניים *3569 או באתר

https://www.sba.org.il/hb/Pages/default.aspx

 

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) )תיקון התשפ"א 2020-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת

יעדי התקציב), התשנ"ג 11992- , אני מתקין תקנות אלה:

1 . בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג 21993- , בתקנה 33 א, אחרי

תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג 1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מחזיק בנכס שהוא עוסק שהמנהל קבע לגביו,

לפי הוראות סעיף 12 לחוק התכנית לסיוע כלכלי, כי הוא זכאי למענק סיוע לגבי

התקופה המפורטת בפסקה ( 3) להגדרה "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק התכנית

לסיוע כלכלי, זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על

הנכס בתקופה העוקבת, ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים

קטנים ובינוניים, בהתאם לנתוני רשות המסים, כי המחזיק זכאי להנחה לפי תקנה זו."

2 . תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בטבת התש"ף  1 בינואר 2020  .

ג' בחשוון התשפ"א  21 באוקטובר 2020

(חמ -3-2278 ת 2)

אריה מכלוף דרעי

שר הפנים