קול קורא יקיר העיר ערד לשנת תש"פ 2020

עיריית ערד מעניקה את תואר יקיר העיר ערד לתושבי העיר אשר פעלו למען הקהילה ותרמו תרומה משמעותית לחיי העיר והמדינה ופועלם יכול לשמש סמל ומופת.

קריטריונים והנחיות

תושב ותיק שתרם תרומה יוצאת דופן לקידום העיר והתפתחותה, או לקידום נושא מיוחד, שהביא להעשרת החיים בעיר או להאדרת המוניטין שלה כעיר.

תושב העיר שהגיע להישגים ראשונים במעלה בתחום פעילותו ונודע בקשר לכך ברבים כתושב ערד.

תושב העיר שהצטיין בפעילותו בעיר באחד התחומים המנויים להלן ו/או שלא בתחום חובתו אך הרחק מעבר לה:

א.         חינוך, תרבות וספורט

ב.         חברה וקהילה

ג.          תחום מיוחד

מי שאינו תושב העיר, אך בשטח פעילותו והתמחותו תרם תרומה סגולית לפיתוח העיר או להאדרת המוניטין שלה.

המלצות על מועמדים יוגשו לוועדה על ידי כל אדם בוגר, ארגונים, מוסדות וגופים ציבוריים, בידי שני ממליצים לפחות.

טופס המלצה ניתן להורדה באתר האינטרנט של עיריית ערד או לקבל במחלקת תרבות ואירועים בעיריית ערד.

את ההצעה בכתב בצירוף נימוקים להענקת התואר יש להעביר בדואר לידי מחלקת תרבות ואירועים בעיריית ת.ד. 100 או במייל לכתובת janna_b@arad.muni.il

יש לוודא טלפונית את קבלת החומר בטלפון 08-9951696

מועד אחרון להגשה 1.3.2020. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.