הודעה למקבלי הנחות מארנונה

בתקנה 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג נקבע: "זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד 31 לדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו, בטלה מאותו היום ותיווסף ליתרת הארנונה". במקרה זה ההנחה תבוטל מתחילת אותה שנת כספים ושוי ההנחה יתווסף  לחוב הארנונה.

על כן מתבקש ציבור מקבלי ההנחות בעלי יתרת חוב להסדיר חובם עד 31/12/19.

מחלקת הגביה