הודעה בדבר בקשות תמיכה לתאגידים הפועלים בעיר ערד לשנת 2020

עיריית ערד מודיעה בזאת כי תאגידים הפועלים ברחבי ערד שהינם מוסדות ללא כוונת רווח ופועלים לטובת כלל הציבור בתחומי: תנועות הנוער, ארגונים לליקויי למידה, תחום חילוץ וההצלה, תחום טיפול והצלה של בע"ח ותחום הספורט ( תמיכות עקיפות - מבנים וכוח אדם) רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם לנוהל חדש לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות מקומיות, לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מיום 23.8.06 והתבחינים שנקבעו ע"י מליאת מועצת העיר מתאריך 5.11.19.

החלוקה מותנית בקיום מקור תקציבי ובאישור תקציב העירייה לשנת 2020 ע"י משרד הפנים.

על הפונים למלא את הבקשה כנדרש ולצרף את כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה, עיריית ערד שומרת לעצמה הזכות לדרוש מסמכים נוספים הקשורים לאופי התאגיד ותחום פעילותו.

טפסים להגשת בקשות ופרטים נוספים ניתן למשוך מאתר העירייה ולחילופין ניתן לקבלם במשרד מנכ"ל העירייה אצל דנית גלעד בימים א'-ה' טלפון: 08-9951602

את הבקשות יש להגיש באופן ידני ובמעטפה סגורה, לגב' דנית גלעד - רכזת הוועדה בלשכת מנכ"ל העירייה, לא יאוחר מיום 30 ינואר 2020, ד' בשבט תש"פ, עד השעה 12:00.

לתשומת לב התאגידים:

בהתאם לחוזר מנכ"ל הנ"ל, בקשה שתוגש באיחור תדחה ללא דיון. כמו-כן, לא תידון הבקשה אלא אם כן יתקבלו כל המסמכים והאישורים הנדרשים. ניתן לעיין בתבחינים (קריטריונים) לחלוקת תמיכות באתר האינטרנט העירוני www.arad.muni.il וכן במשרדי העירייה אצל רכזת הוועדה,(בתאום טלפוני מראש).