הודעה למוסדות מתנדבים לטובת הציבור בדבר הגשת בקשות למשרד הפנים לשם קבלת פטור בארנונה

  •   עפ"י סעיף 5 (י) לפקודת מיסי העירייה ומיסי ממשלה (פיטורין) 1938 , רשאי שר הפנים לפטור מארנונה  "מוסד מתנדב לשירות הציבור " .
  •  שר הפנים האציל סמכותו הנ"ל למועצת הרשות המקומית.

  כל הרואה עצמו כמוסד מתנדב לטובת הציבור ועומד בתנאי הפקודה, עליו להגיש בקשה עד לתאריך ה-1 באפריל בשנה המבוקשת למחלקת הגבייה בעיריית ערד.

                                                                          בכבוד רב,

                                                                 מחלקת גבייה עיריית ערד

 

(2). תיקון לנוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

בנוהל האמור שפורסם בחוזר מנכ"ל 2/99 , בנספח א , בסעיף 10 בסופו יבוא :

יובהר כי בהתאם לאמור וככלל , נכס המשמש למגורים הנמצא באחזקתו של מוסד אינו עומד בקריטריון זה .

על אף האמור , ניתן יהיה לראות נכס המשמש למגורים הנמצא באחזקתו של מוסד כעומד בקריטריון זה  וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים :

א. הנכס משמש אך רק למגורים של יחידים אשר השירות ההתנדבותי שניתן על ידי המוסד מכוון עבורם ;

ב. מגורי היחידים בנכס מהווים חלק מתכלית פעילות המוסד והם נדרשים ומתחייבים לצורך קיום פעילות התנדבותית סדירה ושיטתית ;

ג. מגורי היחידים בנכס מתחייבים  לצורך מתן השירות הניתן ליחידים האמורים על ידי המוסד המתנדב , והשירות לא יינתן להם על ידי המוסד , אלא בכפוף למגוריהם בנכס המגורים האמור ;

הוראה זו תחול לגבי בקשות לפטור שיוגשו על ידי מוסדות מתנדבים החל משנת 2012 ואילך.