הודעה למקבלי הנחות מארנונה

ציבור מקבלי ההנחות מארנונה שהם בעלי יתרת חוב, נדרשים להסדיר חובם עד 31/12/18 . במידה ולא יוסדר החוב ההנחה תבוטל מתחילת אותה שנת כספים ושווי ההנחה יתווסף לחוב הארנונה.

זאת בהתאם תקנה 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג נקבע:  "זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד 31 לדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו, בטלה מאותו היום ותיווסף ליתרת הארנונה".                                                                

מחלקת הגביה