הודעה בדבר בקשות תמיכה לתאגידים הפועלים בעיר ערד לשנת 2019

עיריית ערד מודיעה בזאת כי תאגידים הפועלים ברחבי העיר ערד שהינם מוסדות ללא כוונת רווח ופועלים לטובת כלל הציבור בתחומי: תנועות הנוער, ארגונים לליקויי למידה, תחום חילוץ וההצלה, תחום טיפול והצלה של בע"ח, תחום העמדת ציוד רפואי ושיקומי ותחום הספורט (תמיכות עקיפות – מבנים וכח אדם) רשאים להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם לנוהל חדש לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות מקומיות, לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מיום 23.8.06 והתבחינים שנקבעו ע"י מליאת מועצת העיר.

החלוקה מותנית בקיום מקור תקציבי ובאישור תקציב העירייה לשנת 2019 ע"י משרד הפנים.

על הפונים למלא את הבקשה כנדרש ולצרף את כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה. עיריית ערד שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים נוספים הקשורים לאופי התאגיד ותחום פעילותו.

טפסים להגשת בקשות ופרטים נוספים ניתן להפיק מאתר העירייה ולחילופין ניתן לקבלם במשרד מנכ"ל העירייה אצל הגב' דנית גלעד בימים א' – ה' טלפון 08-9951602.

את הבקשות יש להגיש באופן ידני ובמעטפה סגורה, לגב' דנית גלעד – רכזת הוועדה בלשכת מנכ"ל העירייה, לא יאוחר מיום 10 לפברואר 2019, ה' באדר א' תשע"ט, עד השעה 12:00.

לתשומת לב התאגידים:

בהתאם לחוזר מנכ"ל הנ"ל, בקשה שתוגש באיחור תדחה ללא דיון. כמו-כן, לא תידון בקשה אלא אם כן התקבלו כל המסמכים והאישורים הנדרשים. ניתן לעיין בתבחינים (קריטריונים) לחלוקת תמיכות באתר האינטרנט העירוני www.arad.muni.il וכן במשרדי העירייה אצל רכזת הוועדה.