פרוטוקול מליאה מן המניין 2.19 מתאריך 12.02.19

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 12.02.19 - אישור צו ארנונה לשנת 2019

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 01.01.19 - דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2017

פרוטוקול מליאה מן המניין 1.19 מתאריך 01.01.19