חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות (לא כולל נבחרי ציבור)

1. מנכ"ל.

2+3. יועץ משפטי+גזברית.

4. מבקר העירייה.

5. מנהלת מחלקת רווחה.