ועדת כספים

מהות הוועדה ותפקידה

ועדת הכספים הינה ועדת חובה בעיריות וועדת רשות במועצות מקומיות ואזוריות.תפקיד הוועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת הרשות כמו:תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישן לדיון ולאישור במועצת הרשות.

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9951770

עיריית ערד

dudi@arad.muni.il

מ"מ יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

08-9951601

עיריית ערד

nisan@arad.muni.il

חבר

אלי מצליח

050-6263189

08-9951750

נחל 24/1

Elie_m@arad.muni.il

חבר

יצחק וייס

057-3186655

08-9959893

שיזף 14/19

Mosdot_arad@neto.bezeqin.net

חבר

אברהם ארנרייך

052-7182100

08-8677601

יהודה 15/13

8677601@gmail.com

חבר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים 12 רננים

haim3105@gmail.com

חבר

עופר ארצי

053-8254814

08-9974196

קנאים 21/3 א

Ofer01@gmail.com

נציג עירייה

עו"ד חיים שימן

054-7550531

08-9951686

עיריית ערד

haim@arad.muni.il

נציג עירייה

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

עיריית ערד

yosef_r@arad.muni.il

נצי ג עירייה

גרי עמל

 050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

 gery_a@arad.muni.il