ועדת כספים

מהות הוועדה ותפקידה

ועדת הכספים הינה ועדת חובה בעיריות וועדת רשות במועצות מקומיות ואזוריות.תפקיד הוועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת הרשות כמו:תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישן לדיון ולאישור במועצת הרשות.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9951770

עיריית ערד

dudi@arad.muni.il

מ"מ יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

08-9951601

עיריית ערד

nisan@arad.muni.il

חבר

יצחק וייס

053-3186655

08-9959893

תדהר 8/2

W0533186655@gmail.com

חבר

ברוך שלסר

052-7111920

08-9971920

שיזף 14/19

 S9971920@gmail.com

חבר

ד"ר דיאנה גיטיס

052-3667399

 

סיס 4

gitis@bgu.ac.il

חבר

גבריאל ריזינשולי

050-4515652

 

עיינות 6/10

GabrielDM@gmx.com

חברה

פלורי שטרלינג

054-3551771

08-9957491

גל 4/2

Florishterling@gmail.com

נציגת עירייה/גזברית

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

עיריית ערד

yosef_r@arad.muni.il