הממונה על תלונות הציבור

הממונה מוסמך לברר כל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרא או ממלא תפקיד וכל על כל גוף עירוני מבוקר בהתאם לפקודת העיריות.

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור הוא שי אהרונוף ניתן לפנות אליו:

בטלפון : 08-9951755

בפקס  : 153-8-9951755

מייל    :shai_a@arad.muni.il

פניות הציבור

היחידה מטפלת בפניות/תלונות שלא קיבלו מענה הולם בתחומים אשר באחריות העירייה, ובפניות לראש העיר בהצעות ובבקשות בנושאים עירוניים.

האחראית על פניות הציבור היא עו"ד גלית אופק: 

טלפון:08-9951722

פקס: 08-9951685

מייל: galit_o@arad.muni.il