מלגות לסטודנטים תושבי ערד הלומדים לתואר שני ועוסקים במחקר הקשור בנגב – בשנת הלימודים תשע"ט

קרן מילגות ע"ש פרופ' ינאי וג'ין טאב

המלגות מיועדות לסטודנטים תושבי ערד (שנה אחת לפחות), הלומדים לתואר שני, ומבצעים מחקר או פרויקט ייחודי הקשור לאזור הנגב בעבר.

מועמדות לקבלת המלגה פתוחה לכל תחומי המחקר ומחלקות האוניברסיטה וכוללת בין היתר את התחומים הבאים: מדעי הרוח והחברה מדעי הסביבה, תכנון עירוני ואזורי, מדניות ציבורית וניהול, היבטים יישומים של מחקר הנדסי ועוד.

פרטים על המלגה ניתן לקבל במחלקת חינוך בעירייה.

מועד אחרון להגשת טפסים 17/10/18

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאושרית לנצ'נר בטלפון 08-9951642.

· מקבל מלגה לשנה, חייב להשלים את שנת הלימודים. הפסקת הלימודים מסיבות  של אי התאמת מקצוע או הפסקה יזומה ע"י התלמיד או המוסד או מכל סיבה שלא תיראה מוצדקת לדעת הועדה, מחייבת את המקבל להחזיר את  יתרת המלגה (לאותה שנה) בשיעור של 1/10 מהסכום עבור כל אחד מחודשי ההפסקה.

· בדיקת הכנסות הפונה :

  רווקים עד גיל 30 - יחידת המשפחה הנבדקת היא בית ההורים והכנסות כלל בני משפחה,  אחים עד גיל 18, חיילים בשירות חובה, סטודנטים נוספים והפונה עצמו.

  רווקים מעל גיל 30 - הפונה ייבדק באופן עצמאי.

  נשואים - יחידת המשפחה הנבדקת היא משפחת הפונה ובני ביתו עד גיל 18,חיילים בשירות חובה, וסטודנטים נוספים במשפחה.

רשימת אישורים שיש לצרף:

1. צילום תעודת זהות כולל כתובת עדכנית +הספח.

2. אישור לימודים ממוסד הלימודים + היקף שעות הלימוד השבועיות+  גובה שכר לימוד.

3. אישורים על הכנסות , קצבאות ותמיכות לפי הפירוט הבא: 

 רווקים  עד גיל 30 יצרפו אישורי הכנסה גם של ההורים.

 א. שכירים: תלושי משכורת  עבור  ששת החודשים הקודמים להגשת הבקשה  .

 ב. עצמאים : שומה אחרונה מאושרת והצהרת הכנסות לשנת המס  2016 + דו"ח רווח והפסד לשנת הכספים 2017   – מאושר ע"י רואה חשבון  

 4. מערכת שעות (מינימום 12 ש"ש).

 5. שכר לימודים.

 6. אישור לימודים ומכתב ממנחה המחקר.