בקשה להנחות בחינוך

מועד הגשת הבקשות הינו בין ה- 01.07.2022 עד ה- 15.09.2022

הגשת הבקשה מותנת במעבר מבחן הכנסה במחלקת הגבייה

להגשת בקשה למבחן הכנסה לחץ כאן

 

ההנחות ינתנו לפי בקשת ההורה לפעילויות הבאות:

1.אגרות חינוך גני ילדים.

2.צהרונים.

3.מועדוניות חינוך רווחה.

4.חוגים (חלום לכל ילד)

5 .קייטנות

6.מלגות לאבחון דידקטי בניצן.

קריטריונים להגשת הבקשה:

נהלים:

  • יש להגיש טופס אחד עבור כל ילד.
  • יש למלא את הטופס במלואו (פרטים חסרים יעכבו/ימנעו דיון בבקשה)
  • הטופס המלא והטפסים הנלווים מהווים הצהרה משפטית. מילוי פרטים כוזבים מהווה הצהרה כוזבת. המצהיר הצהרה כוזבת יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  •  פרטי הבקשה שבטופס או כל פרט נוסף, יחשפו בפני חברי וועדת ההנחות בלבד.
  •  ועדת ההנחות כוללת : יו"ר וועדת ההנחות, חברי וועדת ההנחות, מנהלת מחלקת החינוך, מבקר העירייה, היועץ המשפטי, ומזכירת הוועדה.
  •  ועדת ההנחות מוסמכת לוודא ולקבל הסברים על אמיתות הפרטים שבטופס או כל פרט נוסף שיראה לה כנחוץ לצורך קבלת החלטותיה.

שם פעילות
שם פעילות (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה

פרטי בן/בת הזוג

כתובת

פרטי הילד עבורו מוגשת הבקשה

(חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהתעודת זהותתאריך לידהשם מוסד לימודיכיתה / גן

פרטי ילדים נוספים במשפחה

שם פרטישם משפחהמספר תעודת זהותתאריך לידהשם מוסד לימודיכיתה / גן
האם הוגשה בקשת הנחה לחוג/פעילות אחרת
האם הוגשה בקשת הנחה לחוג/פעילות אחרת (חובה) שדה חובה
Browser not supported

הריני מאשר ומרשה לעירייה ו/או לוועדת ההנחות בחינוך ו/או מי מטעמה לבדוק את הפרטים שמסרתי. הרשאתי זו הינה בגדר הסכמה עפ"י סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1891 כל הפרטים שבטופס זה הינם נכונים ומלאים, אני מסכים שתבדקו אותם בכל דרך שתמצאו לנכון, ויודע אם יתברר שאינם נכונים, או שאינם מלאים, תישלל ממני הזכות להנחה במערכת החינוך. כמו כן ידוע לי כי מסירת מידע שאינו נכון כדי לזכות בהנחה – הינה עבירה על החוק. למען הגילוי הנאות, הריני מתחייב להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי בפרטי טופס זה.