למען נוחות התושבים ונגישות למידע ציבורי ישנם כמה ערוצי תקשורת עם הרשות המקומית. פנייה לעירייה יכולה להיעשות דרך המוקד הטלפוני 106 (לדיווח על מפגעים ותקלות), מחלקת פניות הציבור, מבקר העירייה והממונה על חוק חופש המידע.

הממונה על תלונות הציבור

כל אדם ראשי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על : על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד ברשות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות, על גוף עירוני מבוקר (סעיף 170א(ב), על עובד ועל נושא משרה בגוף עירוני מבוקר. הממונה על תלונות הציבור בעיריית ערד הוא מר שי אהרונוף, מבקר העירייה:בטלפון: 08-9951755 בפקס: 153-8-9951755 מייל: shai_a@arad.muni.il

פניות הציבור

האחראית מטפלת בפניות ציבור המגיעות ישירות אליה, ופניות חוזרות שעניינם תלונה על אי טיפול מתמשך או טיפול שלא לשביעות רצון התושב. חשוב להבהיר כי בנושא פניות דחופות ודיווח על ליקויים - יש להמשיך לפנות למוקד 106. בכל מקרה של בעיה או שאלה, הנוהל התקין מחייב קודם כל פנייה למחלקה הרלוונטית המטפלת בנושא, ורק אם הנושא לא טופל, או טופל שלא לשביעות רצון התושב, יש לפנות לפניות הציבור.

האחראית על פניות הציבור היא עו"ד גלית אופק טלפון: 08-9951722פקס: 08-9951685 מייל:   galit_o@arad.muni.il

מוקד עירוני 106

המוקד העירוני פועל בין השעות 08:00-19:00 בימים א'-ה. עובדות המוקד העירוני מקבלות את דיווחי התושבים על מפגעים, תקלות ופניות לקבלת מידע מגוון על פעילויות העירייה השונות.

להלן הקישור לטופס הפניה למקד 106