מלגות לסטודנטים בני ערד הלומדים לתואר שני – בשנת לימודים תש"פ

קרן מלגות ע"ש פרופ' ינאי וג'ין טאב

המלגות מיועדות לסטודנטים הלומדים לתואר שני, תושבי ערד לפחות שנה אחת, המבצעים מחקר או פרויקט ייחודי הקשור לנגב, תולדותיו ופיתוחו. המועמדות לקבלת המלגה פתוחה לכל תחומי המחקר ומחלקות האוניברסיטה וכוללת בין היתר את התחומים הבאים: מדעי הרוח והחברה, מדעי הסביבה, תכנון עירוני ואזורי, מדיניות ציבורית וניהול , היבטים יישומים של מחקר הנדסי ועוד.

מועד אחרון להגשת טפסים  15.11.19

לפרטים נוספים על המלגה ניתן לפנות לרלי בושארי במחלקת החינוך בטלפון 08-9951642.

תנאים לקבלת המלגה

     בדיקת הכנסות הפונה :

  1. רווקים עד גיל 30 - יחידת המשפחה הנבדקת היא בית ההורים והכנסות כלל בני משפחה: אחים עד גיל 18, חיילים בשירות חובה, סטודנטים נוספים  והפונה עצמו.
  2.  רווקים מעל גיל 30 - הפונה ייבדק באופן עצמאי.
  3.  נשואים - יחידת המשפחה הנבדקת היא משפחת הפונה ובני ביתו עד גיל 18,

     חיילים בשירות חובה, וסטודנטים נוספים במשפחה.

רשימת אישורים שיש לצרף:

  1.  צילום תעודת זהות כולל כתובת עדכנית+הספח.
  2. אישור לימודים ממוסד הלימודים + היקף שעות הלימוד השבועיות+  גובה שכר לימוד.
  3. אישורים על הכנסות, קצבאות ותמיכות לפי הפירוט הבא:

    רווקים  עד גיל 30 יצרפו אישורי הכנסה גם של ההורים.

    א. שכיריםתלושי משכורת  עבור  ששת החודשים הקודמים להגשת  הבקשה .               

    ב. עצמאיים : שומה אחרונה מאושרת והצהרת הכנסות לשנת המס  2017 + דו"ח רווח והפסד לשנת הכספים 2018   – מאושר ע"י רואה חשבון.       

לתשומת לב,

מקבל מלגה לשנה, חייב להשלים את שנת הלימודים. הפסקת הלימודים מסיבות של אי התאמת מקצוע או הפסקה יזומה ע"י הסטודנט או המוסד או מכל סיבה שלא תיראה מוצדקת לדעת הועדה, מחייבת את המקבל להחזיר את יתרת המלגה (לאותה שנה) בשיעור של 1/10 מהסכום עבור כל אחד מחודשי ההפסקה.