ממונה הבטיחות הינו פונקציה סטטוטורית המחויבת עפ"י החוק. באחריותו של הממונה כל נושא הבטיחות באירועים, מוסדות חינוך, מבני ציבור וכו'... ממונה בטיחות משמש גם במל"ח.

הממונה אחראי לדיווח לביטוח הלאומי בעניין תאונות עבודה.